Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Tư 2018

Chủ Nhật 1 Tr Lễ Chúa Phục Sinh
Cv 10:34,37-43 Tv 118:1-2,16-17,22-23 Cl 3:1-4;1 Cr 5:68 Ga 20:1-9
16-2 (AL)
Thứ Hai 2 Tr Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:14,22-32 Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11 Mt 28:8-15 
17-2 (AL)
Thứ Ba 3 Tr Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:36-41 Tv 33:4-5,18-19,20,22 Ga 20:11-18 
18-2 (AL)
Thứ Tư 4 Tr Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:1-10 Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9 Lc 24:13-35 
19-2 (AL)
Thứ Năm 5 Tr Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:11-26 Tv 8:2,5,6-7,8-9 Lc 24:35-48 
20-2 (AL)
Thứ Sáu 6 Tr Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:1-12 Tv 118:1-2,4,22-24,25-27 Ga 21:1-14 
21-2 (AL)
Thứ Bảy 7 Tr Thứ Bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:13-21 Tv 118:1,14-15,16-18,19-21 Mc 16:9-15 
22-2 (AL)
Chủ Nhật 8 Tr Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 4:32-35 Tv 118:2-4,13-15,22-24 1 Ga 5:1-6 Ga 20:19-31 
23-2 (AL)
Thứ Hai 9 Tr Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 4:23-31 Tv 2:1-3,4-6,7-9 Ga 3:1-8 
24-2 (AL)
Thứ Ba 10 Tr Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 4:32-37 Tv 93:1,1-2,5 Ga 3:7-15 
25-2 (AL)
Thứ Tư 11 Tr Thánh Stanislaus, Gmtđ
Cv 5:17-26 Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9 Ga 3:16-21 
26-2 (AL)
Thứ Năm 12 Tr Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 5:27-33 Tv 34:2,9,17-18,19-20 Ga 3:31-36 
27-2 (AL)
Thứ Sáu 13 Tr Thánh Martin I, Ghtđ
Cv 5:34-42 Tv 27:1,4,13-14 Ga 6:1-15 
28-2 (AL)
Thứ Bảy 14 Tr Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 6:1-7 Tv 33:1-2,4-5,18-19 Ga 6:16-21 
29-2 (AL)
Chủ Nhật 15 Tr Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 3:13-15,17-19 Tv 4:2,4,7-8,9 1 Ga 2:1-5 Lc 24:35-48
Thánh Vịnh Tuần 3 
30-2 (AL)
Thứ Hai 16 Tr Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 6:8-15 Tv 119:23-24,26-27,29-30 Ga 6:22-29 
1-3 (AL)
Thứ Ba 17 Tr Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 7:51;8:1 Tv 31:3-4,6-7,8,17,21 Ga 6:30-35 
2-3 (AL)
Thứ Tư 18 Tr Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 8:1-8 Tv 66:1-3,4-5,6-7 Ga 6:35-40 
3-3 (AL)
Thứ Năm 19 Tr Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 8:26-40 Tv 66:8-9,16-17,20 Ga 6:44-51 
4-3 (AL)
Thứ Sáu 20 Tr Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 9:1-20 Tv 117:1,2 Ga 6:52-59 
5-3 (AL)
Thứ Bảy 21 Tr Thánh AnseLm, Gmtsht
Cv 9:31-42 Tv 116:12-13,14-15,16-17 Ga 6:60-69 
6-3 (AL)
Chủ Nhật 22 Tr Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 4:8-12 Tv 118:1,8-9,21-23,26,21,29 1 Ga 3:1-2 Ga 10:11-18
Thánh Vịnh Tuần 4 
7-3 (AL)
Thứ Hai 23 Tr Thánh George, Tđ
Cv 11:1-18 Tv 42:2-3;43:3-4 Ga 10:1-10;10:11-18 
8-3 (AL)
Thứ Ba 24 Tr Thánh Fidelis đệ Sigmaringen, Lmtđ
Cv 11:19-26 Tv 87:1-3,4-5,6-7 Ga 10:22-30 
9-3 (AL)
Thứ Tư 25 Đ Thánh Máccô, Thánh Sử
Cv 12:24;13:5 Tv 67:2-3,5,6,8 Ga 12:44-50 
10-3 (AL)
Thứ Năm 26 Tr Thứ Năm Tuần Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:13-25 Tv 89:2-3,21-22,25,27 Ga 13:16-20 
11-3 (AL)
Thứ Sáu 27 Tr Thứ Sáu Tuần Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:26-33 Tv 2:6-7,8-9,10-11 Ga 14:1-6 
12-3 (AL)
Thứ Bảy 28 Tr Thánh Phêrô Chanel, LmTđ
Cv 13:44-52 Tv 98:1,2-3,3-4 Ga 14:7-14 
13-3 (AL)
Chủ Nhật 29 Tr Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 9:26-31 Tv 22:26-27,28,30,31-32 1 Ga 3:18-24 Ga 15:1-8
Thánh Vịnh Tuần 1 
14-3 (AL)
Thứ Hai 30 Tr Thánh Piô V, Giáo Hoàng
Cv 14:5-18 Tv 115:1-2,3-4,15-16 Ga 14:21-26 
15-3 (AL)