Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Tư 2020

Thứ Tư 1 Tm Thứ Tư Tuần Thứ Năm Mùa Chay
Ðn 3:14-20,91-92,95 Ðn 3:52,53,54,55,56 Ga 8:31-42
9-3 (AL)
Thứ Năm 2 Tm Thánh Phanxicô đệ Paola, Ẩn Tu
St 17:3-9 Tv 105:4-5,6-7,8-9 Ga 8:51-59 
10-3 (AL)
Thứ Sáu 3 Tm Thứ Sáu Tuần Thứ Năm Mùa Chay
Hc 20:10-13 Tv 18:2-3,3-4,5-6,7 Ga 10:31-42 
11-3 (AL)
Thứ Bảy 4 Tm Thánh Isidore, Gmtsht
Ed 37:21-28 Hc 31:10,11-12,13 Ga 11:45-57 
12-3 (AL)
Chủ Nhật 5 Đ Chúa Nhật Lễ Lá
Is 50:4-7 Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24 Pl 2:6-11 Mt 26:14;27:66;Mt 27:11-54 
13-3 (AL)
Thứ Hai 6 Tm Thứ Hai Tuần Thánh
Is 42:1-7 Tv 27:1,2,3,13-14 Ga 12:1-11 
14-3 (AL)
Thứ Ba 7 Tm Thứ Ba Tuần Thánh
Is 49:1-6 Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17 Ga 13:21-33,36-38 
15-3 (AL)
Thứ Tư 8 Tm Thứ Tư Tuần Thánh
Is 50:4-9 Tv 69:8-10,21-22,31,33-34 Mt 26:14-25 
16-3 (AL)
Thứ Năm 9 Tr Thứ Năm Tuần Thánh
Xh 12:1-8,11-14 Tv 116:12-13,15-16,17-18 1 Cr 11:23-26 Ga 13:1-15 
17-3 (AL)
Thứ Sáu 10 Đ Thứ Sáu Tuần Thánh
Is 52:13;53:12 Tv 31:2,6,12-13,15-16,17,25 Dt 4:14-16;5:7-9 Ga 18:1;19:42 
18-3 (AL)
Thứ Bảy 11 Tr Thứ Bẩy Tuần Thánh
St 1:1-2;St 1:26-31;St 22:1-18;St 22:1-2,9,10-13,15-18;Xh 14:15-31;15:1;Is 54:5-14;Is 55:1-11;Br 3:9-15,32-38;Br 4:4;Ed 36:16-17,18-28 Tv 104:1-2,5-6,10,12,13-14,24,35;Tv 33:4-5,6-7,12-13,20-22;Tv 16:5,8,9-10,11;Xh 15:1-2,3-4,5-6,17-18;Tv 30:2,4,5-6,11-12,13;Is 12:2-3,4,5-6;Tv 19:8,9,10,11;Tv 42:3,5;43:3,4;Tv 51:12-13,14-15,18-19 Rm 6:3-11 Mt 28:1-10 
19-3 (AL)
Chủ Nhật 12 Tr Lễ Chúa Phục Sinh
Cv 10:34,37-43 Tv 118:1-2,16-17,22-23 Cl 3:1-4;1 Cr 5:68 Ga 20:1-9 
20-3 (AL)
Thứ Hai 13 Tr Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:14,22-32 Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11 Mt 28:8-15
21-3 (AL)
Thứ Ba 14 Tr Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:36-41 Tv 33:4-5,18-19,20,22 Ga 20:11-18 
22-3 (AL)
Thứ Tư 15 Tr Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:1-10 Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9 Lc 24:13-35 
23-3 (AL)
Thứ Năm 16 Tr Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:11-26 Tv 8:2,5,6-7,8-9 Lc 24:35-48 
24-3 (AL)
Thứ Sáu 17 Tr Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:1-12 Tv 118:1-2,4,22-24,25-27 Ga 21:1-14 
25-3 (AL)
Thứ Bảy 18 Tr Thứ Bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:13-21 Tv 118:1,14-15,16-18,19-21 Mc 16:9-15 
26-3 (AL)
Chủ Nhật 19 Tr Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 2:42-47 Tv 118:2-4,13-15,22-24 1 Pr 1:3-9 Ga 20:19-31 
27-3 (AL)
Thứ Hai 20 Tr Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 4:23-31 Tv 2:1-3,4-6,7-9 Ga 3:1-8 
28-3 (AL)
Thứ Ba 21 Tr Thánh AnseLm, Gmtsht
Cv 4:32-37 Tv 93:1,1-2,5 Ga 3:7-15 
29-3 (AL)
Thứ Tư 22 Tr Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 5:17-26 Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9 Ga 3:16-21 
30-3 (AL)
Thứ Năm 23 Tr Thánh George, Tđ
Cv 5:27-33 Tv 34:2,9,17-18,19-20 Ga 3:31-36 
1-4 (AL)
Thứ Sáu 24 Tr Thánh Fidelis đệ Sigmaringen, Lmtđ
Cv 5:34-42 Tv 27:1,4,13-14 Ga 6:1-15 
2-4 (AL)
Thứ Bảy 25 Đ Thánh Máccô, Thánh Sử
Cv 6:1-7 Tv 33:1-2,4-5,18-19 Ga 6:16-21 
3-4 (AL)
Chủ Nhật 26 Tr Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 2:14,22-33 Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11 1 Pr 1:17-21 Lc 24:13-35
Thánh Vịnh Tuần 3 
4-4 (AL)
Thứ Hai 27 Tr Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 6:8-15 Tv 119:23-24,26-27,29-30 Ga 6:22-29 
5-4 (AL)
Thứ Ba 28 Tr Thánh Phêrô Chanel, LmTđ
Cv 7:51;8:1 Tv 31:3-4,6-7,8,17,21 Ga 6:30-35 
6-4 (AL)
Thứ Tư 29 Tr Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts
Cv 8:1-8 Tv 66:1-3,4-5,6-7 Ga 6:35-40 
7-4 (AL)
Thứ Năm 30 Tr Thánh Piô V, Giáo Hoàng
Cv 8:26-40 Tv 66:8-9,16-17,20 Ga 6:44-51 
8-4 (AL)