Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Giêng 2020

Thứ Tư 1 Tr Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27;Gl 4:4-7 Tv 67:2-3,5,6,8 Lc 2:16-21
7-12 (AL)
Thứ Năm 2 Tr Thánh Cả Basilô và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht
1 Ga 2:22-28 Tv 98:1,2-3,3-4 Ga 1:19-28 
8-12 (AL)
Thứ Sáu 3 Tr Thứ Sáu trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 2:29–3:6 Tv 98:1,3-4,5-6 Ga 1:29-34 
9-12 (AL)
Thứ Bảy 4 Tr Thánh Elizabeth Ann Seton
1 Ga 3:7-10 Tv 98:1,7-8,9 Ga 1:35-42 
10-12 (AL)
Chủ Nhật 5 Tr Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6 Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13 Ep 3:2-3,5-6 Mt 2:1-12 
11-12 (AL)
Thứ Hai 6 Tr Chân Phước Andrê Bessette, Tu Sĩ
1 Ga 5:5-13 Tv 147:12-13,14-15,19-20 Mc 1:7-11 
12-12 (AL)
Thứ Ba 7 Tr Thánh Raymond đệ Penyafort, Lm
1 Ga 5:14-21 Tv 149:1-2,3-4,5,6,9 Ga 2:1-12 
13-12 (AL)
Thứ Tư 8 Tr Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:7-10 Tv 72:1-2,3-4,7-8 Mc 6:34-44 
14-12 (AL)
Thứ Năm 9 Tr Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:11-18 Tv 72:1-2,10,12-13 Mc 6:45-52 
15-12 (AL)
Thứ Sáu 10 Tr Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:19–5:4 Tv 72:1-2,14-15,17 Lc 4:14-22
16-12 (AL)
Thứ Bảy 11 Tr Thứ Bẩy sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 5:5-13 Tv 147:12-13,14-15,19-20 Lc 5:12-16 
17-12 (AL)
Chủ Nhật 12 Tr Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Is 42:1-4,6-7 Tv 29:1-2,3-4,3,9,10 Cv 10:34-38 Mt 3:13-17
Thánh Vịnh Tuần 1 
18-12 (AL)
Thứ Hai 13 X Thánh Hilary, Gmtsht
1 Sm 1:1-8 Tv 116:12-13,14-17,18-19 Mc 1:14-20 
19-12 (AL)
Thứ Ba 14 X Thứ Ba Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 1:9-20 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8 Mc 1:21-28 
20-12 (AL)
Thứ Tư 15 X Thứ Tư Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 3:1-10,19-20 Tv 40:2-5,7-8,8-9,10 Mc 1:29-39 
21-12 (AL)
Thứ Năm 16 X Thứ Năm Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 4:1-11 Tv 44:10-11,14-15,25-26 Mc 1:40-45 
22-12 (AL)
Thứ Sáu 17 Tr Thánh Antôn, Ab
1 Sm 8:4-7,10-22 Tv 89:16-17,18-19 Mc 2:1-12 
23-12 (AL)
Thứ Bảy 18 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 9:1-4,17-19;10:1 Tv 21:2-3,4-5,6-7 Mc 2:13-17 
24-12 (AL)
Chủ Nhật 19 X Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Quanh Năm
Is 49:3,5-6 Tv 40:2,4,7-8,89,10 1 Cr 1:1-3 Ga 1:29-34
Thánh Vịnh Tuần 2 
25-12 (AL)
Thứ Hai 20 X Thánh Fabian, Ghtđ; Sebastian, Tđ
1 Sm 15:16-23 Tv 50:8-9,16-17,21,23 Mc 2:18-22 
26-12 (AL)
Thứ Ba 21 Đ Thánh Agnes, Đttđ
1 Sm 16:1-13 Tv 89:20,21-22,27-28 Mc 2:23-28 
27-12 (AL)
Thứ Tư 22 X Thánh Vincentê, Tu Sĩ Tđ
1 Sm 17:32-33,37,40-51 Tv 144:1,2,9-10 Mc 3:1-6 
28-12 (AL)
Thứ Năm 23 X Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 18:6-9;19:1-7 Tv 56:2-3,9-10,10-12,13-14 Mc 3:7-12 
29-12 (AL)
Thứ Sáu 24 Tr Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
1 Sm 24:3-21 Tv 57:2,3-4,6,11 Mc 3:13-19 
30-12 (AL)
Thứ Bảy 25 Tr Thánh Phalô, Tông Đồ trở lại
2 Sm 1:1-4,11-12,19,23-27 Tv 80:2-3,5-7 Mc 3:20-21
Mùng Một Tết Âm Lịch 
1-1 (AL)
Chủ Nhật 26 X Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Quanh Năm
Is 8:23;9:3 Tv 27:1,4,13-14 1 Cr 1:10-13,17 Mt 4:12-23;4:12-17
Thánh Vịnh Tuần 3 
2-1 (AL)
Thứ Hai 27 X Thánh Angela Merici, Đt
2 Sm 5:1-7,10 Tv 89:20,21-22,25-26 Mc 3:22-30 
3-1 (AL)
Thứ Ba 28 Tr Thánh Tôma Aquinas, Lmts
2 Sm 6:12-15,17-19 Tv 24:7,8,9,10 Mc 3:31-35 
4-1 (AL)
Thứ Tư 29 X Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 7:4-17 Tv 89:4-5,27-28,29-30 Mc 4:1-20 
5-1 (AL)
Thứ Năm 30 X Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 7:18-19,24-29 Tv 132:1-2,3-5,11,12,13-14 Mc 4:21-25 
6-1 (AL)
Thứ Sáu 31 Tr Thánh Gioan Bosco, Lm
2 Sm 11:1-4,5-10,13-17 Tv 51:3-4,5-6,6-7,10-11 Mc 4:26-34 
7-1 (AL)