Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Hai 2013

Thứ Sáu 1 X Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:32-39 Tv 37:3-4,5-6,23-24,39-40 Mc 4:26-34
21-12 (AL)
Thứ Bảy 2 Tr Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh
Dt 11:1-2,8-19 Lc 1:69-70,71-72,73-75 Mc 4:35-41
22-12 (AL)
Chủ Nhật 3 X Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Quanh Năm
Hc 1:4-5,17-19 Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17 1 Cr 12:31;13:13;13:4-13 Lc 4:21-30
Thánh Vịnh Tuần 4
23-12 (AL)
Thứ Hai 4 X Thứ Hai Tuần Thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 11:32-40 Tv 31:20,21,22,23,24 Mc 5:1-20
24-12 (AL)
Thứ Ba 5 Đ Thánh Agatha, Đttđ
Dt 12:1-4 Tv 22:26-27,28,30,31-32 Mc 5:21-43
25-12 (AL)
Thứ Tư 6 Đ Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
Dt 12:4-7,11-15 Tv 103:1-2,13-14,17-18 Mc 6:1-6
26-12 (AL)
Thứ Năm 7 X Thứ Năm Tuần Thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 12:18-19,21-24 Tv 48:2-3,3-4,9,10-11 Mc 6:7-13
27-12 (AL)
Thứ Sáu 8 X Thánh Jerome Emiliani
Dt 13:1-8 Tv 27:1,3,5,8-9 Mc 6:14-29
28-12 (AL)
Thứ Bảy 9 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 13:15-17,20-21 Tv 23:1-3,3-4,5,6 Mc 6:30-34
29-12 (AL)
Chủ Nhật 10 X Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Quanh Năm
Is 6:1-2,3-8 Tv 138:1-2,23,4-5,7-8 1 Cr 15:1-11;15:3-8,11 Lc 5:1-11
Thánh Vịnh Tuần 1
Mùng Một Tết Âm Lịch
1-1 (AL)
Thứ Hai 11 X Đức Mẹ Lộ Đức
St 1:1-19 Tv 104:1-2,5-6,10,12,24,35 Mc 6:53-56
2-1 (AL)
Thứ Ba 12 X Thứ Ba Tuần Thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 1:20–2:4 Tv 8:4-5,6-7,8-9 Mc 7:1-13
3-1 (AL)
Thứ Tư 13 Tm Thứ Tư Lễ Tro
Ge 2:12-18;2 Cr 5:20–6:2 Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17 Mt 6:1-6,16-18
4-1 (AL)
Thứ Năm 14 Tm Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm
Ðnl 30:15-20 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 9:22-25
5-1 (AL)
Thứ Sáu 15 Tm Thứ Bẩy sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:1-9 Tv 51:3-4,5-6,18-19 Mt 9:14-15
6-1 (AL)
Thứ Bảy 16 Tm Tháng Giêng sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:9-14 Tv 86:1-2,3-4,5-6 Lc 5:27-32
7-1 (AL)
Chủ Nhật 17 Tm Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay
Ðnl 26:4-10 Tv 91:1-2,10-11,12-13,14-15 Rm 10:8-13 Lc 4:1-13
Thánh Vịnh Tuần 1
8-1 (AL)
Thứ Hai 18 Tm Thứ Hai Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Lv 19:1-2,11-18 Tv 19:8,9,10,15 Mt 25:31-46
9-1 (AL)
Thứ Ba 19 Tm Thứ Ba Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Is 55:10-11 Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19 Mt 6:7-15
10-1 (AL)
Thứ Tư 20 Tm Thứ Tư Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Gn 3:1-10 Tv 51:3-4,12-13,18-19 Lc 11:29-32
11-1 (AL)
Thứ Năm 21 Tm Thánh Phêrô Damian, Gmtsht
Et 9:12,14-16,23-25 Tv 138:1-2,2-3,7-8 Mt 7:7-12
12-1 (AL)
Thứ Sáu 22 Tr Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ
Ed 18:21-28 Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8 Mt 5:20-26
13-1 (AL)
Thứ Bảy 23 Tm Thánh Polycarp, Gmtđ
Ðnl 26:16-19 Tv 119:1-2,4-5,7-8 Mt 5:43-48
14-1 (AL)
Chủ Nhật 24 Tm Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay
St 15:5-12,17-18 Tv 27:1,7-8,89,13-14 Pl 3:17-21;4:1;3:20-21;4:1 Lc 9:28-36
Thánh Vịnh Tuần 2
15-1 (AL)
Thứ Hai 25 Tm Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mùa Chay
Ðn 9:4-10 Tv 79:8,9,11,13 Lc 6:36-38
16-1 (AL)
Thứ Ba 26 Tm Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mùa Chay
Is 1:10,16-20 Tv 50:8-9,16-17,21,23 Mt 23:1-12
17-1 (AL)
Thứ Tư 27 Tm Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mùa Chay
Hc 18:18-20 Tv 31:5-6,14,15-16 Mt 20:17-28
18-1 (AL)
Thứ Năm 28 Tm Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mùa Chay
Hc 17:5-10 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 16:19-31
19-1 (AL)