jordans retro 13, cheap nfl jerseys cheap jordans for sale, foamposites For Sale, cheap soccer jerseys, Cheap jordans for sale, Cheap Air Jordan 13 Low, cheap jordan 12, Canada Goose sale,
songtinmungtinhyeu.org - LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Hai 2013

Thứ Sáu 1 X Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:32-39 Tv 37:3-4,5-6,23-24,39-40 Mc 4:26-34
21-12 (AL)
Thứ Bảy 2 Tr Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh
Dt 11:1-2,8-19 Lc 1:69-70,71-72,73-75 Mc 4:35-41
22-12 (AL)
Chủ Nhật 3 X Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Quanh Năm
Hc 1:4-5,17-19 Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17 1 Cr 12:31;13:13;13:4-13 Lc 4:21-30
Thánh Vịnh Tuần 4
23-12 (AL)
Thứ Hai 4 X Thứ Hai Tuần Thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 11:32-40 Tv 31:20,21,22,23,24 Mc 5:1-20
24-12 (AL)
Thứ Ba 5 Đ Thánh Agatha, Đttđ
Dt 12:1-4 Tv 22:26-27,28,30,31-32 Mc 5:21-43
25-12 (AL)
Thứ Tư 6 Đ Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
Dt 12:4-7,11-15 Tv 103:1-2,13-14,17-18 Mc 6:1-6
26-12 (AL)
Thứ Năm 7 X Thứ Năm Tuần Thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 12:18-19,21-24 Tv 48:2-3,3-4,9,10-11 Mc 6:7-13
27-12 (AL)
Thứ Sáu 8 X Thánh Jerome Emiliani
Dt 13:1-8 Tv 27:1,3,5,8-9 Mc 6:14-29
28-12 (AL)
Thứ Bảy 9 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 13:15-17,20-21 Tv 23:1-3,3-4,5,6 Mc 6:30-34
29-12 (AL)
Chủ Nhật 10 X Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Quanh Năm
Is 6:1-2,3-8 Tv 138:1-2,23,4-5,7-8 1 Cr 15:1-11;15:3-8,11 Lc 5:1-11
Thánh Vịnh Tuần 1
Mùng Một Tết Âm Lịch
1-1 (AL)
Thứ Hai 11 X Đức Mẹ Lộ Đức
St 1:1-19 Tv 104:1-2,5-6,10,12,24,35 Mc 6:53-56
2-1 (AL)
Thứ Ba 12 X Thứ Ba Tuần Thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 1:20–2:4 Tv 8:4-5,6-7,8-9 Mc 7:1-13
3-1 (AL)
Thứ Tư 13 Tm Thứ Tư Lễ Tro
Ge 2:12-18;2 Cr 5:20–6:2 Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17 Mt 6:1-6,16-18
4-1 (AL)
Thứ Năm 14 Tm Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm
Ðnl 30:15-20 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 9:22-25
5-1 (AL)
Thứ Sáu 15 Tm Thứ Bẩy sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:1-9 Tv 51:3-4,5-6,18-19 Mt 9:14-15
6-1 (AL)
Thứ Bảy 16 Tm Tháng Giêng sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:9-14 Tv 86:1-2,3-4,5-6 Lc 5:27-32
7-1 (AL)
Chủ Nhật 17 Tm Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay
Ðnl 26:4-10 Tv 91:1-2,10-11,12-13,14-15 Rm 10:8-13 Lc 4:1-13
Thánh Vịnh Tuần 1
8-1 (AL)
Thứ Hai 18 Tm Thứ Hai Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Lv 19:1-2,11-18 Tv 19:8,9,10,15 Mt 25:31-46
9-1 (AL)
Thứ Ba 19 Tm Thứ Ba Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Is 55:10-11 Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19 Mt 6:7-15
10-1 (AL)
Thứ Tư 20 Tm Thứ Tư Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Gn 3:1-10 Tv 51:3-4,12-13,18-19 Lc 11:29-32
11-1 (AL)
Thứ Năm 21 Tm Thánh Phêrô Damian, Gmtsht
Et 9:12,14-16,23-25 Tv 138:1-2,2-3,7-8 Mt 7:7-12
12-1 (AL)
Thứ Sáu 22 Tr Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ
Ed 18:21-28 Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8 Mt 5:20-26
13-1 (AL)
Thứ Bảy 23 Tm Thánh Polycarp, Gmtđ
Ðnl 26:16-19 Tv 119:1-2,4-5,7-8 Mt 5:43-48
14-1 (AL)
Chủ Nhật 24 Tm Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay
St 15:5-12,17-18 Tv 27:1,7-8,89,13-14 Pl 3:17-21;4:1;3:20-21;4:1 Lc 9:28-36
Thánh Vịnh Tuần 2
15-1 (AL)
Thứ Hai 25 Tm Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mùa Chay
Ðn 9:4-10 Tv 79:8,9,11,13 Lc 6:36-38
16-1 (AL)
Thứ Ba 26 Tm Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mùa Chay
Is 1:10,16-20 Tv 50:8-9,16-17,21,23 Mt 23:1-12
17-1 (AL)
Thứ Tư 27 Tm Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mùa Chay
Hc 18:18-20 Tv 31:5-6,14,15-16 Mt 20:17-28
18-1 (AL)
Thứ Năm 28 Tm Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mùa Chay
Hc 17:5-10 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 16:19-31
19-1 (AL)