jordans retro 13, cheap nfl jerseys cheap jordans for sale, foamposites For Sale, cheap soccer jerseys, Cheap jordans for sale, Cheap Air Jordan 13 Low, cheap jordan 12, Canada Goose sale,
songtinmungtinhyeu.org - LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Bảy 2017

Thứ Bảy 1 X Chân Phước Junipero Serra, Lm Dòng
St 18:1-15 Lc 1:46-47,48-49,50,53,54-55 Mt 8:5-17 
8-6 (AL)
Chủ Nhật 2 X Chúa Nhật Thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
2 V 4:8-11,14-16 Tv 89:2-3,16-17,18-19 Rm 6:3-4,8-11 Mt 10:37-42
Thánh Vịnh Tuần 1 
9-6 (AL)
Thứ Hai 3 Đ Thánh Tôma, Tông Đồ
St 18:16-33 Tv 103:1-2,3-4,8-9,10-11 Mt 8:18-22 
10-6 (AL)
Thứ Ba 4 X Thánh Elizabeth nước Bồ Đào Nha
St 19:15-29 Tv 26:2-3,9-10,11-12 Mt 8:23-27 
11-6 (AL)
Thứ Tư 5 X Thánh Antôn Zaccaria, Lm
St 21:5,8-20 Tv 34:7-8,10-11,12-13 Mt 8:28-34 
12-6 (AL)
Thứ Năm 6 X Thánh Maria Goretti, Đttđ
St 22:1-19 Tv 115:1-2,3-4,5-6,8-9 Mt 9:1-8 
13-6 (AL)
Thứ Sáu 7 X Thứ Sáu Tuần Thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 23:1-4,19;24:1-8,62-67 Tv 106:1-2,3-4,4-5 Mt 9:9-13 
14-6 (AL)
Thứ Bảy 8 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 27:1-5,15-29 Tv 135:1-2,3-4,5-6 Mt 9:14-17 
15-6 (AL)
Chủ Nhật 9 X Chúa Nhật Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Dcr 9:9-10 Tv 145:1-2,8-9,10-11,13-14 Rm 8:9,11-13 Mt 11:25-30
Thánh Vịnh Tuần 2 
16-6 (AL)
Thứ Hai 10 X Thứ Hai Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 28:10-22 Tv 91:1-2,3-4,14-15 Mt 9:18-26 
17-6 (AL)
Thứ Ba 11 Tr Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng
St 32:23-33 Tv 17:1,2-3,6-7,8,15 Mt 9:32-38 
18-6 (AL)
Thứ Tư 12 X Thứ Tư Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 41:55-57;42:5-7,17-24 Tv 33:2-3,10-11,18-19 Mt 10:1-7 
19-6 (AL)
Thứ Năm 13 X Thánh Henry
St 44:18-21,23-29;45:1-5 Tv 105:16-17,18-19,20-21 Mt 10:7-15 
20-6 (AL)
Thứ Sáu 14 Tr Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt
St 46:1-7,28-30 Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40 Mt 10:16-23 
21-6 (AL)
Thứ Bảy 15 Tr Thánh Bonaventure, Gmtsht
St 49:29-33;50:15-24 Tv 105:1-2,3-4,6-7 Mt 10:24-33 
22-6 (AL)
Chủ Nhật 16 X Chúa Nhật Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 55:10-11 Tv 65:10,11,12-13,14 Rm 8:18-23 Mt 13:1-23;13:1-9
Thánh Vịnh Tuần 3 
23-6 (AL)
Thứ Hai 17 X Thứ Hai Tuần Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 1:8-14,22 Tv 124:1-3,4-6,7-8 Mt 10:34–11:1 
24-6 (AL)
Thứ Ba 18 X Thứ Ba Tuần Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 2:1-15 Tv 69:3,14,30-31,33-34 Mt 11:20-24 
25-6 (AL)
Thứ Tư 19 X Thứ Tư Tuần Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 3:1-6,9-12 Tv 103:1-2,3-4,6-7 Mt 11:25-27 
26-6 (AL)
Thứ Năm 20 X Thứ Năm Tuần Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 3:11-20 Tv 105:1,5,8-9,24-25,26-27 Mt 11:28-30 
27-6 (AL)
Thứ Sáu 21 X Thánh Lôrensô thành Brindisi, Lmts
Xh 11:10–12:14 Tv 116:12-13,15-16,17-18 Mt 12:1-8 
28-6 (AL)
Thứ Bảy 22 Tr Thánh Maria Mađalêna
Xh 12:37-42 Tv 136:1,23-24,10-12,13-15 Mt 12:14-21 
29-6 (AL)
Chủ Nhật 23 X Chúa Nhật Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Kn 12:13,16-19 Tv 86:5-6,9-10,15-16 Rm 8:26-27 Mt 13:24-43;13:24-30
Thánh Vịnh Tuần 4 
1-6 (AL)
Thứ Hai 24 X Thứ Hai Tuần Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Xh 14:5-18 Xh 15:1-2,3-4,5-6 Mt 12:38-42 
2-6 (AL)
Thứ Ba 25 Đ Thánh Giacôbê, Tông Đồ
Xh 14:21–15:1 Xh 15:8-9,10,12,17 Mt 12:46-50 
3-6 (AL)
Thứ Tư 26 Tr Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ
Xh 16:1-5,9-15 Tv 78:18-19,23-24,25-26,27-28 Mt 13:1-9 
4-6 (AL)
Thứ Năm 27 X Thứ Năm Tuần Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Xh 19:1-2,9-11,16-20 Ðn 3:52,53,54,55,56 Mt 13:10-17 
5-6 (AL)
Thứ Sáu 28 X Thứ Sáu Tuần Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Xh 20:1-17 Tv 19:8,9,10,11 Mt 13:18-23 
6-6 (AL)
Thứ Bảy 29 Tr Thánh Mátta
Xh 24:3-8 Tv 50:1-2,5-6,14-15 Mt 13:24-30
7-6 (AL)
Chủ Nhật 30 X Chúa Nhật Thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
1 V 3:5,7-12 Tv 119:57,72,76-77,127-128,129-130 Rm 8:28-30 Mt 13:44-52;13:44-46
Thánh Vịnh Tuần 1 
8-6 (AL)
Thứ Hai 31 Tr Thánh Ignatius thành Loyola, Lm
Xh 32:15-24,30-34 Tv 106:19-20,21-22,23 Mt 13:31-35 
9-6 (AL)