Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Năm 2016

Chủ Nhật 1 Tr Chúa Nhật Thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 15:1-2,22-29 Tv 67:2-3,5,6,8 Kh 21:10-14,22-23 Ga 14:23-29
Thánh Vịnh Tuần 2
25-3 (AL)
Thứ Hai 2 Tr Thánh Anathasiô, Gmtsht
Cv 16:11-15 Tv 149:1-2,3-4,5-6,9 Ga 15:26;16:4
26-3 (AL)
Thứ Ba 3 Đ Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ
Cv 16:22-34 Tv 138:1-2,2-3,7-8 Ga 16:5-11
27-3 (AL)
Thứ Tư 4 Tr Thứ Tư Tuần Thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 17:15,22;18:1 Tv 148:1-2,11-12,12-14,14 Ga 16:12-15
28-3 (AL)
Thứ Năm 5 X Lễ Thăng Thiên
Cv 1:1-11 Tv 47:2-3,6-7,8-9 Dt 9:24-28;10:19-23 Lc 24:46-53
29-3 (AL)
Thứ Sáu 6 Tr Thứ Sáu Tuần Thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:9-18 Tv 47:2-3,4-5,6-7 Ga 16:20-23
30-3 (AL)
Thứ Bảy 7 Tr Thứ Bẩy Tuần Thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:23-28 Tv 47:2-3,8-9,10 Ga 16:23-28
1-4 (AL)
Chủ Nhật 8 Tr Chúa Nhật Thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 7:55-60 Tv 97:1-2,6-7,9 Kh 22:12-14,16-17,20 Ga 17:20-26
Thánh Vịnh Tuần 3
2-4 (AL)
Thứ Hai 9 Tr Thứ Hai Tuần Thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 19:1-8 Tv 68:2-3,4-5,6-7 Ga 16:29-33
3-4 (AL)
Thứ Ba 10 Tr Thứ Ba Tuần Thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 20:17-27 Tv 68:10-11,20-21 Ga 17:1-11
4-4 (AL)
Thứ Tư 11 Tr Thứ Tư Tuần Thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 20:28-38 Tv 68:29-30,33-35,35-36 Ga 17:11-19
5-4 (AL)
Thứ Năm 12 Tr Thánh Nereus và Achilleus, Pancras, Tđ
Cv 22:30;23:6-11 Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11 Ga 17:20-26
6-4 (AL)
Thứ Sáu 13 X Thứ Sáu Tuần Thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 25:13-21 Tv 103:1-2,11-12,19-20 Ga 21:15-19
7-4 (AL)
Thứ Bảy 14 Đ Thánh Matthêu, Tông Đồ
Cv 28:16-20,30-31 Tv 11:4,5,7 Ga 21:20-25
8-4 (AL)
Chủ Nhật 15 Đ Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Cv 2:1-11 Tv 104:1,24,29-30,31,34 Rm 8:8-17 Ga 14:14-16,23-26
9-4 (AL)
Thứ Hai 16 X Thứ Hai Tuần Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 3:13-18 Tv 19:8,9,10,15 Mc 9:14-29
Thánh Vịnh Tuần 2
Thánh Vịnh Tuần 1
10-4 (AL)
Thứ Ba 17 X Thứ Ba Tuần Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 4:1-10 Tv 55:7-8,9-10,10-11,23 Mc 9:30-37
11-4 (AL)
Thứ Tư 18 X Thánh Gioan I, Ghtđ
Gc 4:13-17 Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20 Mc 9:38-40
12-4 (AL)
Thứ Năm 19 X Thứ Năm Tuần Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 5:1-6 Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20 Mc 9:41-50
13-4 (AL)
Thứ Sáu 20 X Thánh Bernardine đệ Siena, Lm
Gc 5:9-12 Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12 Mc 10:1-12 
14-4 (AL)
Thứ Bảy 21 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 5:13-20 Tv 141:1-2,3,8 Mc 10:13-16 
15-4 (AL)
Chủ Nhật 22 Tr Lễ Chúa Ba Ngôi
Cn 8:22-31 Tv 8:4-5,6-7,8-9 Rm 5:1-5 Ga 16:12-15
16-4 (AL)
Thứ Hai 23 X Thứ Hai Tuần Thứ Tám Mùa Quanh Năm
1 Pr 1:3-9 Tv 111:1-2,5-6,9,10 Mc 10:17-27
Thánh Vịnh Tuần 3
Thánh Vịnh Tuần 4
17-4 (AL)
Thứ Ba 24 X Thứ Ba Tuần Thứ Tám Mùa Quanh Năm
1 Pr 1:10-16 Tv 98:1,2-3,3-4 Mc 10:28-31
18-4 (AL)
Thứ Tư 25 X Venerable Bede, Lmts; Grêgôriô VII, Gh; Maria Mađalêna de Pazzi, Đt
1 Pr 1:18-25 Tv 147:12-13,14-15,19-20 Mc 10:32-45 
19-4 (AL)
Thứ Năm 26 Tr Thánh Philip Neri, Lm
1 Pr 2:2-5,9-12 Tv 100:2,3,4,5 Mc 10:46-52
20-4 (AL)
Thứ Sáu 27 X Thánh Augustinô đệ Canterbury, Gm
1 Pr 4:7-13 Tv 96:10,11-12,13 Mc 11:11-26
21-4 (AL)
Thứ Bảy 28 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Tám Mùa Quanh Năm
Gd 1:7,20-25 Tv 63:2,3-4,5-6 Mc 11:27-33 
22-4 (AL)
Chủ Nhật 29 Tr Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
St 14:18-20 Tv 110:1,2,3,4 1 Cr 11:23-26 Lc 9:11-17
23-4 (AL)
Thứ Hai 30 X Thứ Hai Tuần Thứ Chín Mùa Quanh Năm
2 Pr 1:2-7 Tv 91:1-2,14-15,15-16 Mc 12:1-12
Thánh Vịnh Tuần 4
Thánh Vịnh Tuần 4
24-4 (AL)
Thứ Ba 31 Tr Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave
2 Pr 3:12-15,17-18 Tv 90:2,3-4,10,14,16 Mc 12:13-17
25-4 (AL)