Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Hai 2016

Thứ Hai 1 X  Thứ Hai Tuần Thứ Tư Mùa Quanh Năm
2 Sm 15:13-14,30;16:5-13 Tv 3:2-3,4-5,6-7 Mc 5:1-20
23-12 (AL)
Thứ Ba 2 Tr  Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh
2 Sm 18:9-10,14,24-25,30;2 Sm 19:3 Tv 86:1-2,3-4,5-6 Mc 5:21-43
24-12 (AL)
Thứ Tư 3 X  Thánh Blase, Gmtsht; Ansgar, Gm
2 Sm 24:2,9-17 Tv 32:1-2,5,6,7 Mc 6:1-6
25-12 (AL)
Thứ Năm 4 X  Thứ Năm Tuần Thứ Tư Mùa Quanh Năm
1 V 2:1-4,10-12 1 Sb 29:10,11,11-12,12 Mc 6:7-13
26-12 (AL)
Thứ Sáu 5 Đ  Thánh Agatha, Đttđ
Hc 47:2-11 Tv 18:31,47,50,51 Mc 6:14-29
27-12 (AL)
Thứ Bảy 6 Đ  Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
1 V 3:4-13 Tv 119:9,10,11,12,13,14 Mc 6:30-34
28-12 (AL)
Chủ Nhật 7 X  Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Quanh Năm
Is 6:1-2,3-8 Tv 138:1-2,23,4-5,7-8 1 Cr 15:1-11;15:3-8,11 Lc 5:1-11
Thánh Vịnh Tuần 1
29-12 (AL)
Thứ Hai 8 X  Thánh Jerome Emiliani
1 V 8:1-7,9-13 Tv 132:6-7,8-10 Mc 6:53-56
Mùng Một Tết Âm Lịch
1-1 (AL)
Thứ Ba 9 X  Thứ Ba Tuần Thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 8:22-23,27-30 Tv 84:3-4,5,10,11 Mc 7:1-13
2-1 (AL)
Thứ Tư 10 Tm  Thứ Tư Lễ Tro
Ge 2:12-18;2 Cr 5:20–6:2 Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17 Mt 6:1-6,16-18
3-1 (AL)
Thứ Năm 11 Tm  Đức Mẹ Lộ Đức
Ðnl 30:15-20 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 9:22-25
4-1 (AL)
Thứ Sáu 12 Tm  Thứ Bẩy sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:1-9 Tv 51:3-4,5-6,18-19 Mt 9:14-15
5-1 (AL)
Thứ Bảy 13 Tm  Tháng Giêng sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:9-14 Tv 86:1-2,3-4,5-6 Lc 5:27-32
6-1 (AL)
Chủ Nhật 14 Tm  Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay
Ðnl 26:4-10 Tv 91:1-2,10-11,12-13,14-15 Rm 10:8-13 Lc 4:1-13
Thánh Vịnh Tuần 1
7-1 (AL)
Thứ Hai 15 Tm  Thứ Hai Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Lv 19:1-2,11-18 Tv 19:8,9,10,15 Mt 25:31-46
8-1 (AL)
Thứ Ba 16 Tm  Thứ Ba Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Is 55:10-11 Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19 Mt 6:7-15
9-1 (AL)
Thứ Tư 17 Tm  Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
Gn 3:1-10 Tv 51:3-4,12-13,18-19 Lc 11:29-32
10-1 (AL)
Thứ Năm 18 Tm  Thứ Năm Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Et 9:12,14-16,23-25 Tv 138:1-2,2-3,7-8 Mt 7:7-12
11-1 (AL)
Thứ Sáu 19 Tm  Thứ Sáu Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Ed 18:21-28 Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8 Mt 5:20-26
12-1 (AL)
Thứ Bảy 20 Tm  Thứ Bẩy Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Ðnl 26:16-19 Tv 119:1-2,4-5,7-8 Mt 5:43-48
13-1 (AL)
Chủ Nhật 21 Tm  Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay
St 15:5-12,17-18 Tv 27:1,7-8,89,13-14 Pl 3:17-21;4:1;3:20-21;4:1 Lc 9:28-36
Thánh Vịnh Tuần 2
14-1 (AL)
Thứ Hai 22 Tr  Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ
Ðn 9:4-10 Tv 79:8,9,11,13 Lc 6:36-38
15-1 (AL)
Thứ Ba 23 Tm  Thánh Polycarp, Gmtđ
Is 1:10,16-20 Tv 50:8-9,16-17,21,23 Mt 23:1-12
16-1 (AL)
Thứ Tư 24 Tm  Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mùa Chay
Hc 18:18-20 Tv 31:5-6,14,15-16 Mt 20:17-28
17-1 (AL)
Thứ Năm 25 Tm  Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mùa Chay
Hc 17:5-10 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 16:19-31
18-1 (AL)
Thứ Sáu 26 Tm  Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mùa Chay
St 37:3-4,12-13,17-28 Tv 105:16-17,18-19,20-21 Mt 21:33-43,45-46
19-1 (AL)
Thứ Bảy 27 Tm  Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mùa Chay
Mk 7:14-15,18-20 Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12 Lc 15:1-3,11-32
20-1 (AL)
Chủ Nhật 28 Tm  Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay
Xh 3:1-8,13-15 Tv 103:1-2,3-4,6-7,8,11 1 Cr 10:1-6,10-12 Lc 13:1-9
Thánh Vịnh Tuần 3
21-1 (AL)
Thứ Hai 29 Tm  Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mùa Chay
2 V 5:1-15 Tv 42:2-3;43:3-4 Lc 4:24-30
22-1 (AL)