Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Giêng 2017

Chủ Nhật 1 Tr Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27;Gl 4:4-7 Tv 67:2-3,5,6,8 Lc 2:16-21
4-12 (AL)
Thứ Hai 2 Tr Thánh Cả Basilô và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht
1 Ga 2:22-28 Tv 98:1,2-3,3-4 Ga 1:19-28
Thánh Vịnh Tuần 2 
5-12 (AL)
Thứ Ba 3 Tr Thứ Ba trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 2:29–3:6 Tv 98:1,3-4,5-6 Ga 1:29-34
6-12 (AL)
Thứ Tư 4 Tr Thánh Elizabeth Ann Seton
1 Ga 3:7-10 Tv 98:1,7-8,9 Ga 1:35-42
7-12 (AL)
Thứ Năm 5 Tr Thánh Gioan Neumann, Gm
1 Ga 3:11-21 Tv 100:1-2,3,4,5 Ga 1:43-51 
8-12 (AL)
Thứ Sáu 6 Tr Chân Phước Andrê Bessette, Tu Sĩ
1 Ga 5:5-13 Tv 147:12-13,14-15,19-20 Mc 1:7-11 
9-12 (AL)
Thứ Bảy 7 Tr Thánh Raymond đệ Penyafort, Lm
1 Ga 5:14-21 Tv 149:1-2,3-4,5,6,9 Ga 2:1-12 
10-12 (AL)
Chủ Nhật 8 Tr Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6 Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13 Ep 3:2-3,5-6 Mt 2:1-12 
11-12 (AL)
Thứ Hai 9 Tr Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Is 42:1-4,6-7 Tv 29:1-2,3-4,3,9,10 Cv 10:34-38 Mt 3:13-17
Thánh Vịnh Tuần 1 
12-12 (AL)
Thứ Ba 10 X Thứ Ba Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 2:5-12 Tv 8:2,5,6-7,8-9 Mc 1:21-28 
13-12 (AL)
Thứ Tư 11 X Thứ Tư Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 2:14-18 Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9 Mc 1:29-39 
14-12 (AL)
Thứ Năm 12 X Thứ Năm Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 3:7-14 Tv 95:6-7,8-9,10-11 Mc 1:40-45 
15-12 (AL)
Thứ Sáu 13 X Thánh Hilary, Gmtsht
Dt 4:1-5,11 Tv 78:3,4,6-7,8 Mc 2:1-12 
16-12 (AL)
Thứ Bảy 14 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 4:12-16 Tv 19:8,9,10,15 Mc 2:13-17 
17-12 (AL)
Chủ Nhật 15 X Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Quanh Năm
Is 49:3,5-6 Tv 40:2,4,7-8,89,10 1 Cr 1:1-3 Ga 1:29-34
Thánh Vịnh Tuần 2 
18-12 (AL)
Thứ Hai 16 X Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 5:1-10 Tv 110:1,2,3,4 Mc 2:18-22 
19-12 (AL)
Thứ Ba 17 Tr Thánh Antôn, Ab
Dt 6:10-20 Tv 111:1-2,4-5,9-10 Mc 2:23-28
20-12 (AL)
Thứ Tư 18 X Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 7:1-3,15-17 Tv 110:1,2,3,4 Mc 3:1-6 
21-12 (AL)
Thứ Năm 19 X Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 7:25–8:6 Tv 40:7-8,8-9,10,17 Mc 3:7-12 
22-12 (AL)
Thứ Sáu 20 X Thánh Fabian, Ghtđ; Sebastian, Tđ
Dt 8:6-13 Tv 85:8,10,11-12,13-14 Mc 3:13-19 
23-12 (AL)
Thứ Bảy 21 Đ Thánh Agnes, Đttđ
Dt 9:2-3,11-14 Tv 47:2-3,6-7,8-9 Mc 3:20-21 
24-12 (AL)
Chủ Nhật 22 X Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Quanh Năm
Is 8:23;9:3 Tv 27:1,4,13-14 1 Cr 1:10-13,17 Mt 4:12-23;4:12-17
Thánh Vịnh Tuần 3 
25-12 (AL)
Thứ Hai 23 X Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 9:15,24-28 Tv 98:1,2-3,3-4,5-6 Mc 3:22-30 
26-12 (AL)
Thứ Ba 24 Tr Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
Dt 10:1-10 Tv 40:2,4,7-8,10,11 Mc 3:31-35 
27-12 (AL)
Thứ Tư 25 Tr Thánh Phalô, Tông Đồ trở lại
Dt 10:11-18 Tv 110:1,2,3,4 Mc 4:1-20
28-12 (AL)
Thứ Năm 26 Tr Thánh Timôthêô và Titô, Gm
Dt 10:19-25 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Mc 4:21-25 
29-12 (AL)
Thứ Sáu 27 X Thánh Angela Merici, Đt
Dt 10:32-39 Tv 37:3-4,5-6,23-24,39-40 Mc 4:26-34 
30-12 (AL)
Thứ Bảy 28 Tr Thánh Tôma Aquinas, Lmts
Dt 11:1-2,8-19 Lc 1:69-70,71-72,73-75 Mc 4:35-41
Mùng Một Tết Âm Lịch 
1-1 (AL)
Chủ Nhật 29 X Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Quanh Năm
Xp 2:3,3:12-13 Tv 146:6-7,8-10 1 Cr 1:26-31 Mt 5:1-12
Thánh Vịnh Tuần 4 
2-1 (AL)
Thứ Hai 30 X Thứ Hai Tuần Thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 11:32-40 Tv 31:20,21,22,23,24 Mc 5:1-20 
3-1 (AL)
Thứ Ba 31 Tr Thánh Gioan Bosco, Lm
Dt 12:1-4 Tv 22:26-27,28,30,31-32 Mc 5:21-43 
4-1 (AL)