jordans retro 13, cheap nfl jerseys cheap jordans for sale, foamposites For Sale, cheap soccer jerseys, Cheap jordans for sale, Cheap Air Jordan 13 Low, cheap jordan 12, Canada Goose sale,
songtinmungtinhyeu.org - LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Hai 2017

Thứ Tư 1 X Thứ Tư Tuần Thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 12:4-7,11-15 Tv 103:1-2,13-14,17-18 Mc 6:1-6 
5-1 (AL)
Thứ Năm 2 Tr Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh
Dt 12:18-19,21-24 Tv 48:2-3,3-4,9,10-11 Mc 6:7-13 
6-1 (AL)
Thứ Sáu 3 X Thánh Blase, Gmtsht; Ansgar, Gm
Dt 13:1-8 Tv 27:1,3,5,8-9 Mc 6:14-29 
7-1 (AL)
Thứ Bảy 4 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 13:15-17,20-21 Tv 23:1-3,3-4,5,6 Mc 6:30-34 
8-1 (AL)
Chủ Nhật 5 X Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Quanh Năm
Is 58:7-10 Tv 112:4-5,6-7,8-9 1 Cr 2:1-5 Mt 5:13-16
Thánh Vịnh Tuần 1 
9-1 (AL)
Thứ Hai 6 Đ Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
St 1:1-19 Tv 104:1-2,5-6,10,12,24,35 Mc 6:53-56 
10-1 (AL)
Thứ Ba 7 X Thứ Ba Tuần Thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 1:20–2:4 Tv 8:4-5,6-7,8-9 Mc 7:1-13 
11-1 (AL)
Thứ Tư 8 X Thánh Jerome Emiliani
St 2:5-9,15-17 Tv 104:1-2,27-28,29-30 Mc 7:14-23 
12-1 (AL)
Thứ Năm 9 X Thứ Năm Tuần Thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 2:18-25 Tv 128:1-2,3,4-5 Mc 7:24-30 
13-1 (AL)
Thứ Sáu 10 Tr Thánh Scholastica, Đt
St 3:1-8 Tv 32:1-2,5,6,7 Mc 7:31-37 
14-1 (AL)
Thứ Bảy 11 X Đức Mẹ Lộ Đức
St 3:9-24 Tv 90:2,3-4,5-6,12-13 Mc 8:1-10 
15-1 (AL)
Chủ Nhật 12 X Chúa Nhật Thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Hc 15:16-21 Tv 119:1-2,4-5,17-18,33-34 1 Cr 2:6-10 Mt 5:17-37;Mt  5:20-22,27-28,33-34,37
Thánh Vịnh Tuần 2 
16-1 (AL)
Thứ Hai 13 X Thứ Hai Tuần Thứ Sáu Mùa Quanh Năm
St 4:1-15,25 Tv 50:1,8,16-17,20-21 Mc 8:11-13 
17-1 (AL)
Thứ Ba 14 Tr Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm
St 6:5-8;7:1-5,10 Tv 29:1-2,3-4,3,9-10 Mc 8:14-21 
18-1 (AL)
Thứ Tư 15 X Thứ Tư Tuần Thứ Sáu Mùa Quanh Năm
St 8:6-13,20-22 Tv 116:12-13,14-15,18-19 Mc 8:22-26 
19-1 (AL)
Thứ Năm 16 X Thứ Năm Tuần Thứ Sáu Mùa Quanh Năm
St 9:1-13 Tv 102:16-18,19-21,29,22-23 Mc 8:27-33 
20-1 (AL)
Thứ Sáu 17 X Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
St 11:1-9 Tv 33:10-11,12-13,14-15 Mc 8:34–9:1 
21-1 (AL)
Thứ Bảy 18 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Dt 11:1-7  Tv 145:2-3,4-5,10-11 Mc 9:2-13 
22-1 (AL)
Chủ Nhật 19 X Chúa Nhật Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Lv 19:1-2,17-18 Tv 103:1-2,3-4,8,10,12-13 1 Cr 3:16-23 Mt 5:38-48
Thánh Vịnh Tuần 3 
23-1 (AL)
Thứ Hai 20 X Thứ Hai Tuần Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Hc 1:1-10 Tv 93:1,1-2,5 Mc 9:14-29 
24-1 (AL)
Thứ Ba 21 X Thánh Phêrô Damian, Gmtsht
Hc 2:1-11 Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40 Mc 9:30-37 
25-1 (AL)
Thứ Tư 22 Tr Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ
Hc 4:11-19 Tv 119:165,168,171,172,174,175 Mc 9:38-40 
26-1 (AL)
Thứ Năm 23 Đ Thánh Polycarp, Gmtđ
Hc 5:1-8 Tv 1:1-2,3,4,6 Mc 9:41-50 
27-1 (AL)
Thứ Sáu 24 X Thứ Sáu Tuần Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Hc 6:5-17 Tv 119:12,16,18,27,34,35 Mc 10:1-12 
28-1 (AL)
Thứ Bảy 25 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Hc 17:1-15 Tv 103:13-14,15-16,17-18 Mc 10:13-16 
29-1 (AL)
Chủ Nhật 26 X Chúa Nhật Thứ Tám Mùa Quanh Năm
Is 49:14-15 Tv 62:2-3,6-7,8-9 1 Cr 4:1-5 Mt 6:24-34
Thánh Vịnh Tuần 4 
1-2 (AL)
Thứ Hai 27 X Thứ Hai Tuần Thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 17:19-27 Tv 32:1-2,5,6,7 Mc 10:17-27 
2-2 (AL)
Thứ Ba 28 X Thứ Ba Tuần Thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 35:1-12 Tv 50:5-6,7-8,14,23 Mc 10:28-31 
3-2 (AL)