Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Giêng 2018

Thứ Hai 1 Tr Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27;Gl 4:4-7 Tv 67:2-3,5,6,8 Lc 2:16-21
15-11 (AL)
Thứ Ba 2 Tr Thánh Cả Basilô và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht
1 Ga 2:22-28 Tv 98:1,2-3,3-4 Ga 1:19-28
16-11 (AL)
Thứ Tư 3 Tr Thứ Tư trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 2:29–3:6 Tv 98:1,3-4,5-6 Ga 1:29-34
17-11 (AL)
Thứ Năm 4 Tr Thánh Elizabeth Ann Seton
1 Ga 3:7-10 Tv 98:1,7-8,9 Ga 1:35-42 
18-11 (AL)
Thứ Sáu 5 Tr Thánh Gioan Neumann, Gm
1 Ga 3:11-21 Tv 100:1-2,3,4,5 Ga 1:43-51 
19-11 (AL)
Thứ Bảy 6 Tr Chân Phước Andrê Bessette, Tu Sĩ
1 Ga 5:5-13 Tv 147:12-13,14-15,19-20 Mc 1:7-11 
20-11 (AL)
Chủ Nhật 7 Tr Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6 Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13 Ep 3:2-3,5-6 Mt 2:1-12 
21-11 (AL)
Thứ Hai 8 Tr Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Is 55:1-11 Is 12:2-3,4,5-6 1 Ga 5:1-9 Mc 1:7-11
Thánh Vịnh Tuần 1 
22-11 (AL)
Thứ Ba 9 X Thứ Ba Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 1:9-20 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8 Mc 1:21-28
23-11 (AL)
Thứ Tư 10 X Thứ Tư Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 3:1-10,19-20 Tv 40:2-5,7-8,8-9,10 Mc 1:29-39 
24-11 (AL)
Thứ Năm 11 X Thứ Năm Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 4:1-11 Tv 44:10-11,14-15,25-26 Mc 1:40-45 
25-11 (AL)
Thứ Sáu 12 X Thứ Sáu Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 8:4-7,10-22 Tv 89:16-17,18-19 Mc 2:1-12 
26-11 (AL)
Thứ Bảy 13 X Thánh Hilary, Gmtsht
1 Sm 9:1-4,17-19;10:1 Tv 21:2-3,4-5,6-7 Mc 2:13-17 
27-11 (AL)
Chủ Nhật 14 X Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 3:3-10,19 Tv 40:2,4,7-8,89,10 1 Cr 6:13-15,17-20 Ga 1:35-42
Thánh Vịnh Tuần 2 
28-11 (AL)
Thứ Hai 15 X Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 15:16-23 Tv 50:8-9,16-17,21,23 Mc 2:18-22 
29-11 (AL)
Thứ Ba 16 X Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 16:1-13 Tv 89:20,21-22,27-28 Mc 2:23-28 
30-11 (AL)
Thứ Tư 17 Tr Thánh Antôn, Ab
1 Sm 17:32-33,37,40-51 Tv 144:1,2,9-10 Mc 3:1-6
1-12 (AL)
Thứ Năm 18 X Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 18:6-9;19:1-7 Tv 56:2-3,9-10,10-12,13-14 Mc 3:7-12 
2-12 (AL)
Thứ Sáu 19 X Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 24:3-21 Tv 57:2,3-4,6,11 Mc 3:13-19 
3-12 (AL)
Thứ Bảy 20 X Thánh Fabian, Ghtđ; Sebastian, Tđ
2 Sm 1:1-4,11-12,19,23-27 Tv 80:2-3,5-7 Mc 3:20-21 
4-12 (AL)
Chủ Nhật 21 X Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Quanh Năm
Gn 3:1-5,10 Tv 25:4-5,6-7,8-9 1 Cr 7:29-31 Mc 1:14-20
Thánh Vịnh Tuần 3 
5-12 (AL)
Thứ Hai 22 X Thánh Vincentê, Tu Sĩ Tđ
2 Sm 5:1-7,10 Tv 89:20,21-22,25-26 Mc 3:22-30 
6-12 (AL)
Thứ Ba 23 X Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 6:12-15,17-19 Tv 24:7,8,9,10 Mc 3:31-35 
7-12 (AL)
Thứ Tư 24 Tr Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
2 Sm 7:4-17 Tv 89:4-5,27-28,29-30 Mc 4:1-20 
8-12 (AL)
Thứ Năm 25 Tr Thánh Phalô, Tông Đồ trở lại
2 Sm 7:18-19,24-29 Tv 132:1-2,3-5,11,12,13-14 Mc 4:21-25 
9-12 (AL)
Thứ Sáu 26 Tr Thánh Timôthêô và Titô, Gm
2 Sm 11:1-4,5-10,13-17 Tv 51:3-4,5-6,6-7,10-11 Mc 4:26-34 
10-12 (AL)
Thứ Bảy 27 X Thánh Angela Merici, Đt
2 Sm 12:1-7,10-17 Tv 51:12-13,14-15,16-17 Mc 4:35-41 
11-12 (AL)
Chủ Nhật 28 X Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Quanh Năm
Ðnl 18:15-20 Tv 95:1-2,6-7,79 1 Cr 7:32-35 Mc 1:21-28
Thánh Vịnh Tuần 4 
12-12 (AL)
Thứ Hai 29 X Thứ Hai Tuần Thứ Tư Mùa Quanh Năm
2 Sm 15:13-14,30;16:5-13 Tv 3:2-3,4-5,6-7 Mc 5:1-20 
13-12 (AL)
Thứ Ba 30 X Thứ Ba Tuần Thứ Tư Mùa Quanh Năm
2 Sm 18:9-10,14,24-25,30;2 Sm 19:3 Tv 86:1-2,3-4,5-6 Mc 5:21-43 
14-12 (AL)
Thứ Tư 31 Tr Thánh Gioan Bosco, Lm
2 Sm 24:2,9-17 Tv 32:1-2,5,6,7 Mc 6:1-6 
15-12 (AL)