Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Mười 2016

Thứ Bảy 1 Tr Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts
G 42:1-3,5-6,12-16 Tv 119:66,71,75,91,125,130 Lc 10:17-24 
1-9 (AL)
Chủ Nhật 2 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Kb 1:2-3,2:2-4 Tv 95:1-2,6-7,8-9 2 Tm 1:6-8,13-14 Lc 17:5-10
Thánh Vịnh Tuần 3 
2-9 (AL)
Thứ Hai 3 X Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 1:6-12 Tv 111:1-2,7-8,9,10 Lc 10:25-37 
3-9 (AL)
Thứ Ba 4 Tr Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ
Gl 1:13-24 Tv 139:1-3,13-14,14-15 Lc 10:38-42 
4-9 (AL)
Thứ Tư 5 X Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 2:1-2,7-14 Tv 117:1,2 Lc 11:1-4 
5-9 (AL)
Thứ Năm 6 X Thánh Bruno, Lm; Chân Phước Marie Rose Durocher, Đt
Gl 3:1-5 Lc 1:69-70,71-72,73-75 Lc 11:5-13 
6-9 (AL)
Thứ Sáu 7 Tr Đức Mẹ Mân Côi
Gl 3:7-14 Tv 111:1-2,3-4,5-6 Lc 11:15-26 
7-9 (AL)
Thứ Bảy 8 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 3:22-29 Tv 105:2-3,4-5,6-7 Lc 11:27-28 
8-9 (AL)
Chủ Nhật 9 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
2 V 5:14-17 Tv 98:1,2-3,34 2 Tm 2:8-13 Lc 17:11-19
Thánh Vịnh Tuần 4 
9-9 (AL)
Thứ Hai 10 X Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Gl 4:22-24,26-27,31;Gl 5:1 Tv 113:1-2,3-4,5,6-7 Lc 11:29-32 
10-9 (AL)
Thứ Ba 11 X Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Gl 5:1-6 Tv 119:41,43,44,45,47,48 Lc 11:37-41 
11-9 (AL)
Thứ Tư 12 X Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Gl 5:18-25 Tv 1:1,1-2,3,4,6 Lc 11:42-46 
12-9 (AL)
Thứ Năm 13 X Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Ep 1:3-10 Tv 98:1,2-3,3-4,5-6 Lc 11:47-54 
13-9 (AL)
Thứ Sáu 14 X Thánh Callistus I, Ghtđ
Ep 1:11-14 Tv 33:1-2,4-5,12-13 Lc 12:1-7 
14-9 (AL)
Thứ Bảy 15 Tr Thánh Têrêxa thành Avila, Đtts
Ep 1:15-23 Tv 8:2-3,4-5,6-7 Lc 12:8-12
15-9 (AL)
Chủ Nhật 16 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Xh 17:8-13 Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8 2 Tm 3:14-17;4:2 Lc 18:1-8
Thánh Vịnh Tuần 1 
16-9 (AL)
Thứ Hai 17 Đ Thánh Inaxiô thành Antiôkia, Gmtđ
Ep 2:1-10 Tv 100:2,3,4,5 Lc 12:13-21 
17-9 (AL)
Thứ Ba 18 Đ Thánh Luca, Thánh Sử
Ep 2:12-22 Tv 85:9-10,11-12,13-14 Lc 12:35-38 
18-9 (AL)
Thứ Tư 19 Đ Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo
Ep 3:2-12 Is 12:2-3,4,5-6 Lc 12:39-48 
19-9 (AL)
Thứ Năm 20 X Thánh Phaolô thành the Cross, Lm
Ep 3:14-21 Tv 33:1-2,4-5,11-12,18-19 Lc 12:49-53 
20-9 (AL)
Thứ Sáu 21 X Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Ep 4:1-6 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Lc 12:54-59 
21-9 (AL)
Thứ Bảy 22 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Ep 4:7-16 Tv 122:1-2,3-4,4-5 Lc 13:1-9 
22-9 (AL)
Chủ Nhật 23 X Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Hc 35:12-14,16-18 Tv 34:2-3,17-18,19,23 2 Tm 4:6-8,16-18 Lc 18:9-14
Thánh Vịnh Tuần 2 
23-9 (AL)
Thứ Hai 24 X Thánh Antôn Claret, Tiến Sĩ
Ep 4:32-5:8 Tv 1:1-2,2-3,4-5,6 Lc 13:10-17 
24-9 (AL)
Thứ Ba 25 X Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 5:21-33 Tv 128:1-2,3,4-5 Lc 13:18-21 
25-9 (AL)
Thứ Tư 26 X Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 6:1-9 Tv 145:10-11,12-13,13-14 Lc 13:22-30 
26-9 (AL)
Thứ Năm 27 X Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 6:10-20 Tv 144:1,2,9-10 Lc 13:31-35 
27-9 (AL)
Thứ Sáu 28 Đ Thánh Simon và Jude, Tông Đồ
Pl 1:1-11 Tv 111:1-2,3-4,5-6 Lc 14:1-6 
28-9 (AL)
Thứ Bảy 29 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Pl 1:18-26 Tv 42:2,3,5 Lc 14:1,7-11 
29-9 (AL)
Chủ Nhật 30 X Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Kn 11:22-12:2 Tv 145:1-2,8-9,10-11,13,14 2 Tx 1:11-12;2:2 Lc 19:1-10
Thánh Vịnh Tuần 3 
30-9 (AL)
Thứ Hai 31 X Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Pl 2:1-4 Tv 131:1,2,3 Lc 14:12-14
1-10 (AL)