jordans retro 13, cheap nfl jerseys cheap jordans for sale, foamposites For Sale, cheap soccer jerseys, Cheap jordans for sale, Cheap Air Jordan 13 Low, cheap jordan 12, Canada Goose sale,
songtinmungtinhyeu.org - LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Ba 2017

Thứ Tư 1 Tm Thứ Tư Lễ Tro
Ge 2:12-18;2 Cr 5:20–6:2 Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17 Mt 6:1-6,16-18 
4-2 (AL)
Thứ Năm 2 Tm Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro
Ðnl 30:15-20 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 9:22-25 
5-2 (AL)
Thứ Sáu 3 Tm Chân Phước Katharine Drexel, Đt
Is 58:1-9 Tv 51:3-4,5-6,18-19 Mt 9:14-15 
6-2 (AL)
Thứ Bảy 4 Tm Thánh Casimir
Is 58:9-14 Tv 86:1-2,3-4,5-6 Lc 5:27-32 
7-2 (AL)
Chủ Nhật 5 Tm Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay
St 2:7-9;3:1-7 Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17 Rm 5:12-19;5:12,17-19 Mt 4:1-11
Thánh Vịnh Tuần 1 
8-2 (AL)
Thứ Hai 6 Tm Thứ Hai Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Lv 19:1-2,11-18 Tv 19:8,9,10,15 Mt 25:31-46 
9-2 (AL)
Thứ Ba 7 Tm Thánh Perpetua và Felicity, Tđ
Is 55:10-11 Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19 Mt 6:7-15 
10-2 (AL)
Thứ Tư 8 Tm Thánh Gioan Thiên Chúa, Tu Sĩ
Gn 3:1-10 Tv 51:3-4,12-13,18-19 Lc 11:29-32 
11-2 (AL)
Thứ Năm 9 Tm Thánh Frances thành Rôma, Tu Sĩ
Et 9:12,14-16,23-25 Tv 138:1-2,2-3,7-8 Mt 7:7-12 
12-2 (AL)
Thứ Sáu 10 Tm Thứ Sáu Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Ed 18:21-28 Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8 Mt 5:20-26 
13-2 (AL)
Thứ Bảy 11 Tm Thứ Bẩy Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Ðnl 26:16-19 Tv 119:1-2,4-5,7-8 Mt 5:43-48 
14-2 (AL)
Chủ Nhật 12 Tm Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay
St 12:1-4 Tv 33:4-5,18-19,20,22 2 Tm 1:8-10 Mt 17:1-9
Thánh Vịnh Tuần 2 
15-2 (AL)
Thứ Hai 13 Tm Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mùa Chay
Ðn 9:4-10 Tv 79:8,9,11,13 Lc 6:36-38 
16-2 (AL)
Thứ Ba 14 Tm Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mùa Chay
Is 1:10,16-20 Tv 50:8-9,16-17,21,23 Mt 23:1-12 
17-2 (AL)
Thứ Tư 15 Tm Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mùa Chay
Hc 18:18-20 Tv 31:5-6,14,15-16 Mt 20:17-28 
18-2 (AL)
Thứ Năm 16 Tm Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mùa Chay
Hc 17:5-10 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 16:19-31 
19-2 (AL)
Thứ Sáu 17 Tm Thánh Patrick, Tiến Sĩ
St 37:3-4,12-13,17-28 Tv 105:16-17,18-19,20-21 Mt 21:33-43,45-46 
20-2 (AL)
Thứ Bảy 18 Tm Thánh Cyril đệ Jerusalem, Gmtsht
Mk 7:14-15,18-20 Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12 Lc 15:1-3,11-32 
21-2 (AL)
Chủ Nhật 19 Tm Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay
Xh 17:3-7 Tv 95:1-2,6-7,8-9 Rm 5:1-2,5-8 Ga 4:5-42;4:5-15,19-26,39,40-42
Thánh Vịnh Tuần 3 
22-2 (AL)
Thứ Hai 20 Tr Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria
2 V 5:1-15 Tv 42:2-3;43:3-4 Lc 4:24-30 
23-2 (AL)
Thứ Ba 21 Tm Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mùa Chay
Ðn 3:25,34-43 Tv 25:4-5,6-7,8-9 Mt 18:21-35 
24-2 (AL)
Thứ Tư 22 Tm Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mùa Chay
Ðnl 4:1,5-9 Tv 147:12-13,15-16,19-20 Mt 5:17-19 
25-2 (AL)
Thứ Năm 23 Tm Thánh Turibius đệ Mogrovejo, Gm
Hc 7:23-28 Tv 95:1-2,6-7,8-9 Lc 11:14-23 
26-2 (AL)
Thứ Sáu 24 Tm Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Chay
Hs 14:2-10 Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17 Mc 12:28-34 
27-2 (AL)
Thứ Bảy 25 Tr Lễ Truyền Tin
Hs 6:1-6 Tv 51:3-4,18-19,20-21 Lc 18:9-14 
28-2 (AL)
Chủ Nhật 26 Tm Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay
1 Sm 16:1,6-7,10-13 Tv 23:1-3,34,5,6 Ep 5:8-14 Ga 9:1-41;9:1,6-9,13-17,34-38
Thánh Vịnh Tuần 4 
29-2 (AL)
Thứ Hai 27 Tm Thứ Hai Tuần Thứ Tư Mùa Chay
Is 65:17-21 Tv 30:2,4,5-6,11-13 Ga 4:43-54 
30-2 (AL)
Thứ Ba 28 Tm Thứ Ba Tuần Thứ Tư Mùa Chay
Ed 47:1-9,12 Tv 46:2-3,5-6,8-9 Ga 5:1-3,5-16 
1-3 (AL)
Thứ Tư 29 Tm Thứ Tư Tuần Thứ Tư Mùa Chay
Is 49:8-15 Tv 145:8-9,13-14,17-18 Ga 5:17-30 
2-3 (AL)
Thứ Năm 30 Tm Thứ Năm Tuần Thứ Tư Mùa Chay
Xh 32:7-14 Tv 106:19-20,21-22,23 Ga 5:31-47 
3-3 (AL)
Thứ Sáu 31 Tm Thứ Sáu Tuần Thứ Tư Mùa Chay
Kn 2:1,12-22 Tv 34:17-18,19-20,21,23 Ga 7:1-2,10,25-30 
4-3 (AL)