Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Chín 2016

Thứ Năm 1 X Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 3:18-23 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Lc 5:1-11 
1-8 (AL)
Thứ Sáu 2 X Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 4:1-5 Tv 37:3-4,5-6,27-28,39-40 Lc 5:33-39 
2-8 (AL)
Thứ Bảy 3 Tr Thánh Grêgôriô Cả, Ghts
1 Cr 4:9-15 Tv 145:17-18,19-20,21 Lc 6:1-5 
3-8 (AL)
Chủ Nhật 4 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Kn 9:13-18 Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17 Plm 1:9-10,12-17 Lc 14:25-33
Thánh Vịnh Tuần 3 
4-8 (AL)
Thứ Hai 5 X Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 5:1-8 Tv 5:5-6,7,12 Lc 6:6-11 
5-8 (AL)
Thứ Ba 6 X Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 6:1-11 Tv 149:1-2,3-4,5-6,9 Lc 6:12-19 
6-8 (AL)
Thứ Tư 7 X Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 7:25-31 Tv 45:11-12,14-15,16-17 Lc 6:20-26 
7-8 (AL)
Thứ Năm 8 Tr Sinh Nhật Đức Mẹ
1 Cr 8:1-7,11-13 Tv 139:1-3,13-14,23-24 Lc 6:27-38 
8-8 (AL)
Thứ Sáu 9 Tr Thánh Phêrô Claver, Lm
1 Cr 9:16-19,22-27 Tv 84:3,4,5-6,8,12 Lc 6:39-42 
9-8 (AL)
Thứ Bảy 10 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 10:14-22 Tv 116:12-13,17-18 Lc 6:43-49 
10-8 (AL)
Chủ Nhật 11 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Xh 32:7-11,13-14 Tv 51:3-4,12-13,17,19 1 Tm 1:12-17 Lc 15:1-32;15:1-10
Thánh Vịnh Tuần 4 
11-8 (AL)
Thứ Hai 12 X Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
1 Cr 11:17-26,33 Tv 40:7-8,8-9,10,17 Lc 7:1-10 
12-8 (AL)
Thứ Ba 13 Tr Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht
1 Cr 12:12-14,27-31 Tv 100:1-2,3,4,5 Lc 7:11-17 
13-8 (AL)
Thứ Tư 14 Đ Tôn Vinh Thánh Giá
1 Cr 12:31–13:13 Tv 33:2-3,4-5,12,22 Lc 7:31-35 
14-8 (AL)
Thứ Năm 15 Tr Đức Mẹ Sầu Bi
1 Cr 15:1-11 Tv 118:1-2,16-17,28 Lc 7:36-50 
15-8 (AL)
Thứ Sáu 16 Đ Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
1 Cr 15:12-20 Tv 17:1,6-7,8,15 Lc 8:1-3 
16-8 (AL)
Thứ Bảy 17 X Thánh Robertô Bellarmine, Gmtsht
1 Cr 15:35-37,42-49 Tv 56:10-12,13-14 Lc 8:4-15 
17-8 (AL)
Chủ Nhật 18 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Am 8:4-7 Tv 113:1-2,4-6,7-8 1 Tm 2:1-8 Lc 16:1-13;16:10-13
Thánh Vịnh Tuần 1 
18-8 (AL)
Thứ Hai 19 X Thánh Janurius, Gmtđ
Cn 3:27-34 Tv 15:2-3,3-4,5 Lc 8:16-18 
19-8 (AL)
Thứ Ba 20 Đ Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
Cn 21:1-6,10-13 Tv 119:1.27.20.34.35.44 Lc 8:19-21 
20-8 (AL)
Thứ Tư 21 Đ Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
Cn 30:5-9 Tv 119:29,72,89,101,104,163 Lc 9:1-6 
21-8 (AL)
Thứ Năm 22 X Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Gv 1:2-11 Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17 Lc 9:7-9 
22-8 (AL)
Thứ Sáu 23 X Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Gv 3:1-11 Tv 144:1-2,3-4 Lc 9:18-22 
23-8 (AL)
Thứ Bảy 24 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Gv 11:9-12:8 Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17 Lc 9:43-45 
24-8 (AL)
Chủ Nhật 25 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm
Am 6:1,4-7 Tv 146:7,8-10 1 Tm 6:11-16 Lc 16:19-31
Thánh Vịnh Tuần 2 
25-8 (AL)
Thứ Hai 26 X Thánh Cosmas và Damian, Mm
G 1:6-22 Tv 17:1,2-3,6-7 Lc 9:46-50 
26-8 (AL)
Thứ Ba 27 Tr Thánh Vincentê de Phaolô, Lm
G 3:1-3,11-17,20-23 Tv 88:2-3,4-5,6,7-8 Lc 9:51-56 
27-8 (AL)
Thứ Tư 28 X Thánh Wenceslaus, Lôrensô Ruiz và các Bạn Tử Đạo
G 9:1-12,14-16 Tv 88:10-11,12-13,14-15 Lc 9:57-62 
28-8 (AL)
Thứ Năm 29 Tr Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
G 19:21-27 Tv 27:7-8,8-9,13-14 Lc 10:1-12 
29-8 (AL)
Thứ Sáu 30 Tr Thánh Giêrômiô, Lmts
G 38:1,12-21;40:3-5 Tv 139:1-3,78,9-10,13-14 Lc 10:13-16 
30-8 (AL)