jordans retro 13, cheap nfl jerseys cheap jordans for sale, foamposites For Sale, cheap soccer jerseys, Cheap jordans for sale, Cheap Air Jordan 13 Low, cheap jordan 12, Canada Goose sale,
songtinmungtinhyeu.org - LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Chín 2017

Thứ Sáu 1 X Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
1 Tx 4:1-8 Tv 97:1,2,5-6,10,11-12 Mt 25:1-13 
11-7 (AL)
Thứ Bảy 2 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
1 Tx 4:9-12 Tv 98:1,7-8,9 Mt 25:14-30 
12-7 (AL)
Chủ Nhật 3 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
Hc 20:7-9 Tv 63:2,3-4,5-6,8-9 Rm 12:1-2 Mt 16:21-27
Thánh Vịnh Tuần 2 
13-7 (AL)
Thứ Hai 4 X Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Tx 4:13-18 Tv 96:1,3,4-5,11-12,13 Lc 4:16-30 
14-7 (AL)
Thứ Ba 5 X Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Tx 5:1-6,9-11 Tv 27:1,4,13-14 Lc 4:31-37 
15-7 (AL)
Thứ Tư 6 X Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
Cl 1:1-8 Tv 52:10,11 Lc 4:38-44 
16-7 (AL)
Thứ Năm 7 X Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
Cl 1:9-14 Tv 98:2-3,3-4,5-6 Lc 5:1-11 
17-7 (AL)
Thứ Sáu 8 Tr Sinh Nhật Đức Mẹ
Cl 1:15-20 Tv 100:1,2,3,4,5 Lc 5:33-39 
18-7 (AL)
Thứ Bảy 9 Tr Thánh Phêrô Claver, Lm
Cl 1:21-23 Tv 54:3-4,6,8 Lc 6:1-5 
19-7 (AL)
Chủ Nhật 10 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Ed 33:7-9 Tv 95:1-2,6-7,8-9 Rm 13:8-10 Mt 18:15-20
Thánh Vịnh Tuần 3 
20-7 (AL)
Thứ Hai 11 X Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Cl 1:24–2:3 Tv 62:6-7,9 Lc 6:6-11 
21-7 (AL)
Thứ Ba 12 X Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Cl 2:6-15 Tv 145:1-2,8-9,10-11 Lc 6:12-19 
22-7 (AL)
Thứ Tư 13 Tr Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht
Cl 3:1-11 Tv 145:2-3,10-11,12-13 Lc 6:20-26 
23-7 (AL)
Thứ Năm 14 Đ Tôn Vinh Thánh Giá
Cl 3:12-17 Tv 150:1-2,3-4,5-6 Lc 6:27-38 
24-7 (AL)
Thứ Sáu 15 Tr Đức Mẹ Sầu Bi
1 Tm 1:1-2,12-14 Tv 16:1-2,5,7-8,11 Lc 6:39-42 
25-7 (AL)
Thứ Bảy 16 Đ Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
1 Tm 1:15-17 Tv 113:1-2,3-4,5,6-7 Lc 6:43-49 
26-7 (AL)
Chủ Nhật 17 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Hc 27:30-28:7 Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12 Rm 14:7-9 Mt 18:21-35
Thánh Vịnh Tuần 4 
27-7 (AL)
Thứ Hai 18 X Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
1 Tm 2:1-8 Tv 28:2,7,8-9 Lc 7:1-10 
28-7 (AL)
Thứ Ba 19 X Thánh Janurius, Gmtđ
1 Tm 3:1-13 Tv 101:1-2,2-3,5,6 Lc 7:11-17 
29-7 (AL)
Thứ Tư 20 Đ Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
1 Tm 3:14-16 Tv 111:1-2,3-4,5-6 Lc 7:31-35 
1-8 (AL)
Thứ Năm 21 Đ Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
1 Tm 4:12-16 Tv 111:7-8,9,10 Lc 7:36-50 
2-8 (AL)
Thứ Sáu 22 X Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
1 Tm 6:2-12 Tv 49:6-7,8-10,17-18,19-20 Lc 8:1-3 
3-8 (AL)
Thứ Bảy 23 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
1 Tm 6:13-16 Tv 100:2,3,4,5 Lc 8:4-15 
4-8 (AL)
Chủ Nhật 24 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Is 55:6-9 Tv 145:2-3,8-9,17-18 Pl 1:20-24,27 Mt 20:1-16
Thánh Vịnh Tuần 1 
5-8 (AL)
Thứ Hai 25 X Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Er 1:1-6 Tv 126:1-2,2-3,4-5,6 Lc 8:16-18 
6-8 (AL)
Thứ Ba 26 X Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Er 1:1-6 Tv 126:1-2,2-3,4-5,6 Lc 8:16-18 
7-8 (AL)
Thứ Tư 27 Tr Thánh Vincentê de Phaolô, Lm
Er 9:5-9 Tb 13:2,3-4,6,7-8,6 Lc 9:1-6 
8-8 (AL)
Thứ Năm 28 X Thánh Wenceslaus, Lôrensô Ruiz và các Bạn Tử Đạo
Kg 1:1-8 Tv 149:1-2,3-4,5-6,9 Lc 9:7-9 
9-8 (AL)
Thứ Sáu 29 Tr Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
Kg 1:15–2:9 Tv 43:1,2,3,4 Lc 9:18-22 
10-8 (AL)
Thứ Bảy 30 Tr Thánh Giêrômiô, Lmts
Dcr 2:5-9,14-15 Hc 31:10,11-12,13 Lc 9:43-45 
11-8 (AL)