Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Mười Hai 2016

Thứ Năm 1 Tm Thứ Năm Tuần Thứ Nhất Mùa Vọng
Is 26:1-6 Tv 118:1,8-9,19-21,25-27 Mt 7:21,24-27 
3-11 (AL)
Thứ Sáu 2 Tm Thứ Sáu Tuần Thứ Nhất Mùa Vọng
Is 29:17-24 Tv 27:1,4,13-14 Mt 9:27-31 
4-11 (AL)
Thứ Bảy 3 Tr Thánh Phanxicô Xaviê, Lm
Is 30:19-21,23-26 Tv 147:1-2,3-4,5-6 Mt 9:35;10:1,6-8 
5-11 (AL)
Chủ Nhật 4 Tm Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng
Is 11:1-10 Tv 72:1-2,7-8,12-13,17 Rm 15:4-9 Mt 3:1-12
Thánh Vịnh Tuần 3 
6-11 (AL)
Thứ Hai 5 Tm Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mùa Vọng
Is 35:1-10 Tv 85:9-10,11-12,13-14 Lc 5:17-26 
7-11 (AL)
Thứ Ba 6 Tm Thánh Nicôla, Tiến Sĩ
Is 40:1-11 Tv 96:1-2,3,10,11-12,13 Mt 18:12-14 
8-11 (AL)
Thứ Tư 7 Tr Thánh Ambrose, Gmtsht
Is 40:25-31 Tv 103:1-2,3-4,8,10 Mt 11:28-30 
9-11 (AL)
Thứ Năm 8 Tr Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Is 41:13-20 Tv 145:1,9,10-11,12-13 Mt 11:11-15 
10-11 (AL)
Thứ Sáu 9 Tm Thánh Juan Diego
Is 48:17-19 Tv 1:1-2,3,4,6 Mt 11:16-19 
11-11 (AL)
Thứ Bảy 10 Tm Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mùa Vọng
Hc 48:1-4,9-11 Tv 80:2-3,15-16,18-19 Mt 17:10-13 
12-11 (AL)
Chủ Nhật 11 Tm Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng
Is 35:1-6,10 Tv 146:6-7,8-9,9-10 Gc 5:7-10 Mt 11:2-11
Thánh Vịnh Tuần 4 
13-11 (AL)
Thứ Hai 12 Tr Lễ Đức Mẹ Guadalupe
Ds 24:2-7,15-17 Tv 25:4-5,6-7,8-9 Mt 21:23-27 
14-11 (AL)
Thứ Ba 13 Đ Thánh Lucia, Đttđ
Xp 3:1-2,9-13 Tv 34:2-3,6-8,17-18,19,23 Mt 21:28-32 
15-11 (AL)
Thứ Tư 14 Tr Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts
Is 45:6-8,18,21-25 Tv 85:9-10,11-12,13-14 Lc 7:18-23 
16-11 (AL)
Thứ Năm 15 Tm Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
Is 54:1-10 Tv 30:2,4,5-6,11-12,13 Lc 7:24-30 
17-11 (AL)
Thứ Sáu 16 Tm Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
Is 56:1-3,6-8 Tv 67:2-3,5,7-8 Ga 5:33-36 
18-11 (AL)
Thứ Bảy 17 Tm Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
St 49:2,8-10 Tv 72:3-4,7-8,17 Mt 1:1-17 
19-11 (AL)
Chủ Nhật 18 Tm Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng
Hc 23:5-8 Tv 72:1,12-13,18-19 Mt 1:18-24
Thánh Vịnh Tuần 2 
20-11 (AL)
Thứ Hai 19 Tm Thứ Hai Tuần Thứ Tư Mùa Vọng
Tl 13:2-7,24-25 Tv 71:3-4,5-6,16-17 Lc 1:5-25 
21-11 (AL)
Thứ Ba 20 Tm Thứ Ba Tuần Thứ Tư Mùa Vọng
Is 7:10-14 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Lc 1:26-38 
22-11 (AL)
Thứ Tư 21 Tm Thánh Phêrô Canisius, Lmts
Dc 2:8-14;Xp 3:14-18 Tv 33:2-3,11-12,20-21 Lc 1:39-45 
23-11 (AL)
Thứ Năm 22 X Thứ Năm Tuần Thứ Tư Mùa Vọng
1 Sm 1:24-28 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8 Lc 1:46-56
24-11 (AL)
Thứ Sáu 23 Tm Thánh Gioan thành Kanty, Lm
Ml 3:1-4,23-24 Tv 25:4-5,8-9,10,14 Lc 1:57-66 
25-11 (AL)
Thứ Bảy 24 Tm Thứ Bẩy Tuần Thứ Tư Mùa Vọng
2 Sm 7:1-5,8-11,16 Tv 89:2-3,4-5,27,29 Lc 1:67-79 
26-11 (AL)
Chủ Nhật 25 X Lễ Giáng Sinh
Is 52:7-10 Tv 98:1,2-3,34,5-6 Dt 1:1-6 Ga 1:1-18;1:1-5,9-14 
27-11 (AL)
Thứ Hai 26 Đ Thánh Stêphanô, Tđ
Cv 6:8-10;7:54-59 Tv 31:3-4,6,7,8,17,21 Mt 10:17-22
Thánh Vịnh Tuần 1 
28-11 (AL)
Thứ Ba 27 Tr Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
1 Ga 1:1-4 Tv 97:1-2,5-6,11-12 Ga 20:2-8 
29-11 (AL)
Thứ Tư 28 Đ Các Thánh Anh Hài
1 Ga 1:5–2:2 Tv 124:2-3,4-5,7-8 Mt 2:13-18 
30-11 (AL)
Thứ Năm 29 Tr Thánh Tôma Becket, Gmtđ
1 Ga 2:3-11 Tv 96:1-2,2-3,5-6 Lc 2:22-35 
1-12 (AL)
Thứ Sáu 30 Tr Lễ Thánh Gia
1 Sm 1:20-22,24-28 Tv 84:2-3,5-6,9-10 1 Ga 3:1-2,21-24 Lc 2:41-52 
2-12 (AL)
Thứ Bảy 31 Tr Thánh Sylvester I, Giáo Hoàng

Thánh Vịnh Tuần 0 
3-12 (AL)