Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Ba 2018

Thứ Năm 1 Tm Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mùa Chay
Hc 17:5-10 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 16:19-31 
14-1 (AL)
Thứ Sáu 2 Tm Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mùa Chay
St 37:3-4,12-13,17-28 Tv 105:16-17,18-19,20-21 Mt 21:33-43,45-46 
15-1 (AL)
Thứ Bảy 3 Tm Chân Phước Katharine Drexel, Đt
Mk 7:14-15,18-20 Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12 Lc 15:1-3,11-32 
16-1 (AL)
Chủ Nhật 4 Tm Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay
Xh 20:1-17;20:1-3,7-8,12-17 Tv 19:8,9,10,11 1 Cr 1:22-25 Ga 2:13-25
Thánh Vịnh Tuần 3
17-1 (AL)
Thứ Hai 5 Tm Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mùa Chay
2 V 5:1-15 Tv 42:2-3;43:3-4 Lc 4:24-30 
18-1 (AL)
Thứ Ba 6 Tm Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mùa Chay
Ðn 3:25,34-43 Tv 25:4-5,6-7,8-9 Mt 18:21-35 
19-1 (AL)
Thứ Tư 7 Tm Thánh Perpetua và Felicity, Tđ
Ðnl 4:1,5-9 Tv 147:12-13,15-16,19-20 Mt 5:17-19 
20-1 (AL)
Thứ Năm 8 Tm Thánh Gioan Thiên Chúa, Tu Sĩ
Hc 7:23-28 Tv 95:1-2,6-7,8-9 Lc 11:14-23 
21-1 (AL)
Thứ Sáu 9 Tm Thánh Frances thành Rôma, Tu Sĩ
Hs 14:2-10 Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17 Mc 12:28-34
22-1 (AL)
Thứ Bảy 10 Tm Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mùa Chay
Hs 6:1-6 Tv 51:3-4,18-19,20-21 Lc 18:9-14 
23-1 (AL)
Chủ Nhật 11 Tm Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay
2 Sb 36:14-16,19-23 Tv 137:1-2,3,4-5,6 Ep 2:4-10 Ga 3:14-21
Thánh Vịnh Tuần 4 
24-1 (AL)
Thứ Hai 12 Tm Thứ Hai Tuần Thứ Tư Mùa Chay
Is 65:17-21 Tv 30:2,4,5-6,11-13 Ga 4:43-54 
25-1 (AL)
Thứ Ba 13 Tm Thứ Ba Tuần Thứ Tư Mùa Chay
Ed 47:1-9,12 Tv 46:2-3,5-6,8-9 Ga 5:1-3,5-16 
26-1 (AL)
Thứ Tư 14 Tm Thứ Tư Tuần Thứ Tư Mùa Chay
Is 49:8-15 Tv 145:8-9,13-14,17-18 Ga 5:17-30 
27-1 (AL)
Thứ Năm 15 Tm Thứ Năm Tuần Thứ Tư Mùa Chay
Xh 32:7-14 Tv 106:19-20,21-22,23 Ga 5:31-47 
28-1 (AL)
Thứ Sáu 16 Tm Thứ Sáu Tuần Thứ Tư Mùa Chay
Kn 2:1,12-22 Tv 34:17-18,19-20,21,23 Ga 7:1-2,10,25-30 
29-1 (AL)
Thứ Bảy 17 Tm Thánh Patrick, Tiến Sĩ
Hc 11:18-20 Tv 7:2-3,9-10,11-12 Ga 7:40-53 
1-2 (AL)
Thứ Hai 19 Tr Thứ hai tuần thứ năm Mùa Chay
Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria
Ðn 13:1-9,15-17,19-30,33-62;Ðn 13:41-62 Tv 23:1-3,3-4,5,6 Ga 8:1-11;Ga 8:12-20
3-2 (AL)
Thứ Ba 20 Tm Thứ Ba Tuần Thứ Năm Mùa Chay
Ds 21:4-9 Tv 102:2-3,16-18,19-21 Ga 8:21-30 
4-2 (AL)
Thứ Tư 21 Tm Thứ Tư Tuần Thứ Năm Mùa Chay
Ðn 3:14-20,91-92,95 Ðn 3:52,53,54,55,56 Ga 8:31-42 
5-2 (AL)
Thứ Sáu 23 Tm Thánh Turibius đệ Mogrovejo, Gm
Hc 20:10-13 Tv 18:2-3,3-4,5-6,7 Ga 10:31-42 
7-2 (AL)
Thứ Bảy 24 Tr Lễ Truyền Tin
Ed 37:21-28 Hc 31:10,11-12,13 Ga 11:45-57 
8-2 (AL)
Chủ Nhật 25 Đ Chúa Nhật Lễ Lá
Is 50:4-7 Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24 Pl 2:6-11 Mc 14:1;15:47;Mc 15:1-39 
9-2 (AL)
Thứ Hai 26 Tm Thứ Hai Tuần Thánh
Is 42:1-7 Tv 27:1,2,3,13-14 Ga 12:1-11 
10-2 (AL)
Thứ Ba 27 Tm Thứ Ba Tuần Thánh
Is 49:1-6 Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17 Ga 13:21-33,36-38 
11-2 (AL)
Thứ Tư 28 Tm Thứ Tư Tuần Thánh
Is 50:4-9 Tv 69:8-10,21-22,31,33-34 Mt 26:14-25 
12-2 (AL)
Thứ Năm 29 Tr Thứ Năm Tuần Thánh
Xh 12:1-8,11-14 Tv 116:12-13,15-16,17-18 1 Cr 11:23-26 Ga 13:1-15 
13-2 (AL)
Thứ Sáu 30 Đ Thứ Sáu Tuần Thánh
Is 52:13;53:12 Tv 31:2,6,12-13,15-16,17,25 Dt 4:14-16;5:7-9 Ga 18:1;19:42 
14-2 (AL)
Thứ Bảy 31 Tr Thứ Bẩy Tuần Thánh
St 1:1-2;St 1:26-31;St 22:1-18;St 22:1-2,9,10-13,15-18;Xh 14:15-31;15:1;Is 54:5-14;Is 55:1-11;Br 3:9-15,32-38;Br 4:4;Ed 36:16-17,18-28 Tv 104:1-2,5-6,10,12,13-14,24,35;Tv 33:4-5,6-7,12-13,20-22;Tv 16:5,8,9-10,11;Xh 15:1-2,3-4,5-6,17-18;Tv 30:2,4,5-6,11-12,13;Is 12:2-3,4,5-6;Tv 19:8,9,10,11;Tv 42:3,5;43:3,4;Tv 51:12-13,14-15,18-19 Rm 6:3-11 Mc 16:1-7 
15-2 (AL)