jordans retro 13, cheap nfl jerseys cheap jordans for sale, foamposites For Sale, cheap soccer jerseys, Cheap jordans for sale, Cheap Air Jordan 13 Low, cheap jordan 12, Canada Goose sale,
songtinmungtinhyeu.org - LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Năm 2017

Thứ Hai 1 Tr Thánh Giuse Thợ
Cv 6:8-15 Tv 119:23-24,26-27,29-30 Ga 6:22-29
6-4 (AL)
Thứ Ba 2 Tr Thánh Anathasiô, Gmtsht
Cv 7:51;8:1 Tv 31:3-4,6-7,8,17,21 Ga 6:30-35 
7-4 (AL)
Thứ Tư 3 Đ Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ
Cv 8:1-8 Tv 66:1-3,4-5,6-7 Ga 6:35-40
8-4 (AL)
Thứ Năm 4 Tr Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 8:26-40 Tv 66:8-9,16-17,20 Ga 6:44-51 
9-4 (AL)
Thứ Sáu 5 Tr Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 9:1-20 Tv 117:1,2 Ga 6:52-59 
10-4 (AL)
Thứ Bảy 6 Tr Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 9:31-42 Tv 116:12-13,14-15,16-17 Ga 6:60-69 
11-4 (AL)
Chủ Nhật 7 Tr Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 2:14,36-41 Tv 23:1-3,34,5,6 1 Pr 2:20-25 Ga 10:1-10
Thánh Vịnh Tuần 4 
12-4 (AL)
Thứ Hai 8 Tr Thứ Hai Tuần Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 11:1-18 Tv 42:2-3;43:3-4 Ga 10:1-10;10:11-18 
13-4 (AL)
Thứ Ba 9 Tr Thứ Ba Tuần Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 11:19-26 Tv 87:1-3,4-5,6-7 Ga 10:22-30 
14-4 (AL)
Thứ Tư 10 Tr Thứ Tư Tuần Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 12:24;13:5 Tv 67:2-3,5,6,8 Ga 12:44-50 
15-4 (AL)
Thứ Năm 11 Tr Thứ Năm Tuần Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:13-25 Tv 89:2-3,21-22,25,27 Ga 13:16-20 
16-4 (AL)
Thứ Sáu 12 Tr Thánh Nereus và Achilleus, Pancras, Tđ
Cv 13:26-33 Tv 2:6-7,8-9,10-11 Ga 14:1-6 
17-4 (AL)
Thứ Bảy 13 Tr Thứ Bẩy Tuần Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:44-52 Tv 98:1,2-3,3-4 Ga 14:7-14 
18-4 (AL)
Chủ Nhật 14 Tr Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 6:1-7 Tv 33:1-2,4-5,18-19 1 Pr 2:4-9 Ga 14:1-12
Thánh Vịnh Tuần 1
19-4 (AL)
Thứ Hai 15 Tr Thánh Isidore, Nông Dân
Cv 14:5-18 Tv 115:1-2,3-4,15-16 Ga 14:21-26 
20-4 (AL)
Thứ Ba 16 Tr Thứ Ba Tuần Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 14:19-28 Tv 145:10-11,12-13,21 Ga 14:27-31 
21-4 (AL)
Thứ Tư 17 Tr Thứ Tư Tuần Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:1-6 Tv 122:1-2,3-4,4-5 Ga 15:1-8 
22-4 (AL)
Thứ Năm 18 Tr Thánh Gioan I, Ghtđ
Cv 15:7-21 Tv 96:1-2,2-3,10 Ga 15:9-11 
23-4 (AL)
Thứ Sáu 19 Tr Thứ Sáu Tuần Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:22-31 Tv 57:8-9,10-12 Ga 15:12-17 
24-4 (AL)
Thứ Bảy 20 Tr Thánh Bernardine đệ Siena, Lm
Cv 16:1-10 Tv 100:1-2,3,5 Ga 15:18-21 
25-4 (AL)
Chủ Nhật 21 Tr Chúa Nhật Thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 8:5-8,14-17 Tv 66:1-3,4-5,6-7,16,20 1 Pr 3:15-18 Ga 14:15-21
Thánh Vịnh Tuần 2 
26-4 (AL)
Thứ Hai 22 Tr Thứ Hai Tuần Thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 16:11-15 Tv 149:1-2,3-4,5-6,9 Ga 15:26;16:4 
27-4 (AL)
Thứ Ba 23 Tr Thứ Ba Tuần Thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 16:22-34 Tv 138:1-2,2-3,7-8 Ga 16:5-11 
28-4 (AL)
Thứ Tư 24 Tr Thứ Tư Tuần Thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 17:15,22;18:1 Tv 148:1-2,11-12,12-14,14 Ga 16:12-15 
29-4 (AL)
Thứ Năm 25 Tr Lễ Thăng Thiên
Cv 1:1-11 Tv 47:2-3,6-7,8-9 Ep 1:17-23 Mt 28:16-20 
30-4 (AL)
Thứ Sáu 26 Tr Thánh Philip Neri, Lm
Cv 18:9-18 Tv 47:2-3,4-5,6-7 Ga 16:20-23 
1-5 (AL)
Thứ Bảy 27 Tr Thánh Augustinô đệ Canterbury, Gm
Cv 18:23-28 Tv 47:2-3,8-9,10 Ga 16:23-28 
2-5 (AL)
Chủ Nhật 28 Tr Chúa Nhật Thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 1:12-14 Tv 27:1,4,7-8 1 Pr 4:13-16 Ga 17:1-11
Thánh Vịnh Tuần 3 
3-5 (AL)
Thứ Hai 29 Tr Thứ Hai Tuần Thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 19:1-8 Tv 68:2-3,4-5,6-7 Ga 16:29-33 
4-5 (AL)
Thứ Ba 30 Tr Thứ Ba Tuần Thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 20:17-27 Tv 68:10-11,20-21 Ga 17:1-11 
5-5 (AL)
Thứ Tư 31 Tr Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave
Cv 20:28-38 Tv 68:29-30,33-35,35-36 Ga 17:11-19 
6-5 (AL)