Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Mười Một 2017

Thứ Tư 1 Tr Lễ Các Thánh
Kh 7:2-4,9-14 Tv 24:1-2,3-4,5-6 1 Ga 3:1-3 Mt 5:1-12 
13-9 (AL)
Thứ Năm 2 Tm Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Kn 3:1-9;Kn 4:7-15;Is 25:6-9 Tv 23:1-3,3,4,5,6;Tv 25:6;Tv 7:17-18,20-21;Tv 27:1,4,7;Tv 8:9,13-14 Rm 5:5-11;Rm 5:17-21;Rm 6:3-9;Rm 8:14-23;Rm 8:31-35,37-39;Rm 14:7-9,10-12;1 Cr 15:20-28;1 Cr 15:51-57;2 Cr 4:14-5:1;2 Cr 5:1,6-10;Pl 3:20-21;1 Tx 4:13-18;2 Tm 2:8-13 Mt 5:1-12;Mt 11:25-30;Mt 25:31-46;Lc 7:11-17;Lc 23:44-46,50,52-53;24:1-6;Lc 24:13-16,28-35;Ga 5:24-29;Ga 6:37-40;Ga 6:51-59;Ga 11:17-27;Ga 11:32-45;Ga 14:1-6 
14-9 (AL)
Thứ Sáu 3 X Thánh Martin đệ Porres, Tu Sĩ
Rm 9:1-5 Tv 147:12-13,14-15,19-20 Lc 14:1-6 
15-9 (AL)
Thứ Bảy 4 Tr Thánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ
Rm 11:1-2,11-12,25-29 Tv 94:12-13,14-15,17-18 Lc 14:1,7-11 
16-9 (AL)
Chủ Nhật 5 X Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Ml 1:14;2:2,8-10 Tv 131:1,2,3 1 Tx 2:7-9,13 Mt 23:1-12
Thánh Vịnh Tuần 3 
17-9 (AL)
Thứ Hai 6 X Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Rm 11:29-36 Tv 69:30-31,33-34,36-37 Lc 14:12-14 
18-9 (AL)
Thứ Ba 7 X Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Rm 12:5-16 Tv 131:1,2,3 Lc 14:15-24 
19-9 (AL)
Thứ Tư 8 X Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Rm 13:8-10 Tv 112:1-2,4-5,9 Lc 14:25-33 
20-9 (AL)
Thứ Năm 9 Tr Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
Rm 14:7-12 Tv 27:1,4,13-14 Lc 15:1-10 
21-9 (AL)
Thứ Sáu 10 Tr Thánh Lêo Cả, Ghts
Rm 15:14-21 Tv 98:1,2-3,3-4 Lc 16:1-8 
22-9 (AL)
Thứ Bảy 11 Tr Thánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ
Rm 16:3-9,16,22-27 Tv 145:2-3,4-5,10-11 Lc 16:9-15 
23-9 (AL)
Chủ Nhật 12 X Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm
Kn 6:12-16 Tv 63:2,3-4,5-6,7-8 1 Tx 4:13-18;5:13-14 Mt 25:1-13
Thánh Vịnh Tuần 4 
24-9 (AL)
Thứ Hai 13 Tr Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt
Kn 1:1-7 Tv 139:1-3,4-6,7-8,9-10 Lc 17:1-6 
25-9 (AL)
Thứ Ba 14 X Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm
Kn 2:23–3:9 Tv 34:2-3,16-17,18-19 Lc 17:7-10 
26-9 (AL)
Thứ Tư 15 X Thánh Albertô Cả, Gmtsht
Kn 6:2-11 Tv 82:3-4,6-7 Lc 17:11-19 
27-9 (AL)
Thứ Năm 16 X Thánh Margaret nước Tô Cách Lan; Gertrude, Đt
Kn 7:22–8:1 Tv 119:89,90,91,130,135,175 Lc 17:20-25 
28-9 (AL)
Thứ Sáu 17 Tr Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
Kn 13:1-9 Tv 19:2-3,4-5 Lc 17:26-37 
29-9 (AL)
Thứ Bảy 18 X Lễ cung hiến đền thờ Thánh Phêrô & Phaolô Tđ
Kn 18:14-16;19:6-9 Tv 105:2-3,36-37,42-43 Lc 18:1-8 
1-10 (AL)
Chủ Nhật 19 X Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Cn 31:10-13,19-20,30-31 Tv 128:1-2,3,4-5 1 Tx 5:1-6 Mt 25:14-30;Mt 25:14-15,19-21
Thánh Vịnh Tuần 1 
2-10 (AL)
Thứ Hai 20 X Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Mcb 1:10-15,41-43,54-57,62-63 Tv 119:53,61,134,150,155,158 Lc 18:35-43 
3-10 (AL)
Thứ Ba 21 Tr Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh
2 Mcb 6:18-31 Tv 3:2-3,4-5,6-8 Lc 19:1-10 
4-10 (AL)
Thứ Tư 22 Đ Thánh Cêcilia, Đttđ
2 Mcb 7:1,20-31 Tv 17:1,5-6,8,15 Lc 19:11-28 
5-10 (AL)
Thứ Năm 23 X Thánh Clementô I, Ghtđ; Columban, Tu Viện Trường; Chân Phước Miguel Pro, Lmtđ
1 Mcb 2:15-29 Tv 50:1-2,5-6,14-15 Lc 19:41-44 
6-10 (AL)
Thứ Sáu 24 Đ Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam
1 Mcb 4:36-37,52-59 1 Sb 29:10,11,11-12,12 Lc 19:45-48 
7-10 (AL)
Thứ Bảy 25 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Mcb 6:1-13 Tv 9:2-3,4,6,16,19 Lc 20:27-40 
8-10 (AL)
Chủ Nhật 26 Tr Lễ Chúa Kitô Vua
Ed 34:11-12,15-17 Tv 23:1-3,34,5-6 1 Cr 15:20-26,28 Mt 25:31-46 
9-10 (AL)
Thứ Hai 27 X Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Ðn 1:1-6,8-20 Ðn 3:52,53,54,55,56 Lc 21:1-4
Thánh Vịnh Tuần 2 
10-10 (AL)
Thứ Ba 28 X Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Ðn 2:31-45 Ðn 3:57,58,59,60,61 Lc 21:5-11 
11-10 (AL)
Thứ Tư 29 X Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Ðn 5:1-6,13-14,16-17,23-28 Ðn 3:62,63,64,65,66,67 Lc 21:12-19 
12-10 (AL)
Thứ Năm 30 Đ Thánh Andrê, Tông Đồ
Rm 10:9-18 Mt 4:18-22 
13-10 (AL)