Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Sáu 2016

Thứ Tư 1 Đ Thánh Justin, Tđ
2 Tm 1:1-3,6-12 Tv 123:1-2,2 Mc 12:18-27
26-4 (AL)
Thứ Năm 2 X Thánh Marcellinus và Phêrô, Tđ
2 Tm 2:8-15 Tv 25:2-5,8-9,10,14 Mc 12:28-34
27-4 (AL)
Thứ Sáu 3 Tr Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2 Tm 3:10-17 Tv 119:157,160,161,165,166,168 Mc 12:35-37
28-4 (AL)
Thứ Bảy 4 Tr Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
2 Tm 4:1-8 Tv 71:8-9,14-15,16-17,22 Mc 12:38-44
29-4 (AL)
Chủ Nhật 5 X Chúa Nhật Thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 17:17-24 Tv 30:2,4,5-6,11-12,13 Gl 1:11-19 Lc 7:11-17
Thánh Vịnh Tuần 2 
1-5 (AL)
Thứ Hai 6 X Thánh Norbert, Gm
1 V 17:1-6 Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8 Mt 5:1-12 
2-5 (AL)
Thứ Ba 7 X Thứ Ba Tuần Thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 17:7-16 Tv 4:2-3,4-5,7-8 Mt 5:13-16 
3-5 (AL)
Thứ Tư 8 X Thứ Tư Tuần Thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 18:20-39 Tv 16:1-2,4,5,8,11 Mt 5:17-19 
4-5 (AL)
Thứ Năm 9 X Thánh Ephrem, Phó Tế Tiến Sĩ
1 V 18:41-46 Tv 65:10,10-11,12-13 Mt 5:20-26 
5-5 (AL)
Thứ Sáu 10 X Thứ Sáu Tuần Thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 19:9,11-16 Tv 27:7-8,8-9,13-14 Mt 5:27-32 
6-5 (AL)
Thứ Bảy 11 Đ Thánh Barnabas, Tông Đồ
1 V 19:19-21 Tv 16:1-2,5,7-8,9-10 Mt 5:33-37 
7-5 (AL)
Chủ Nhật 12 X Chúa Nhật Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Sm 12:7-10,13 Tv 32:1-2,5,7,11 Gl 2:16,19-21 Lc 7:36-50;8:3;7:36-50
Thánh Vịnh Tuần 3 
8-5 (AL)
Thứ Hai 13 Tr Thánh Antôn đệ Padua, Lmts
1 V 21:1-16 Tv 5:2-3,5-6,7 Mt 5:38-42 
9-5 (AL)
Thứ Ba 14 X Thứ Ba Tuần Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
1 V 21:17-29 Tv 51:3-4,5-6,11,16 Mt 5:43-48 
10-5 (AL)
Thứ Tư 15 X Thứ Tư Tuần Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 V 2:1,6-14 Tv 31:20,21,24 Mt 6:1-6,16-18 
11-5 (AL)
Thứ Năm 16 X Thứ Năm Tuần Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
Hc 48:1-14 Tv 97:1-2,3-4,5-6,7 Mt 6:7-15 
12-5 (AL)
Thứ Sáu 17 X Thứ Sáu Tuần Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 V 11:1-4,9-18,20 Tv 132:11,12,13-14,17-18 Mt 6:19-23 
13-5 (AL)
Thứ Bảy 18 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Sb 24:17-25 Tv 89:4-5,29-30,31-32,33-34 Mt 6:24-34 
14-5 (AL)
Chủ Nhật 19 X Chúa Nhật Thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
Dcr 12:10-11;13:1 Tv 63:2,3-4,5-6,8-9 Gl 3:26-29 Lc 9:18-24
Thánh Vịnh Tuần 4 
15-5 (AL)
Thứ Hai 20 X Thứ Hai Tuần Thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 17:5-8,13-15,18 Tv 60:3,4-5,12-13 Mt 7:1-5 
16-5 (AL)
Thứ Ba 21 Tr Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
2 V 19:9-11,14-21,31-36 Tv 48:2-3,3-4,10-11 Mt 7:6,12-14 
17-5 (AL)
Thứ Tư 22 X Thánh Phaolôinô thành Nola, Gm; Gioan Fisher, GmTđ và Tôma More, Tđ
2 V 22:8-13;23:1-3 Tv 119:33,34,35,36,37,40 Mt 7:15-20 
18-5 (AL)
Thứ Năm 23 X Thứ Năm Tuần Thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 24:8-17 Tv 79:1-2,3-5,8,9 Mt 7:21-29 
19-5 (AL)
Thứ Sáu 24 Tr Sinh Nhật Thánh Gioan
2 V 25:1-12 Tv 137:1-2,3,4-5,6 Mt 8:1-4 
20-5 (AL)
Thứ Bảy 25 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
Ac 2:2,10-14,18-19 Tv 74:1-2,3-5,5-7,20-21 Mt 8:5-17 
21-5 (AL)
Chủ Nhật 26 X Chúa Nhật Thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
1 V 19:16,19-21 Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11 Gl 5:1,13-18 Lc 9:51-62
Thánh Vịnh Tuần 1 
22-5 (AL)
Thứ Hai 27 X Thánh Cyril thành Alexandria, Gmtđ
Am 2:6-10,13-16 Tv 50:16-17,18-19,20-21,22-23 Mt 8:18-22 
23-5 (AL)
Thứ Ba 28 Đ Thánh Irenaeus, Gmtđ
Am 3:1-8;4:11-12 Tv 5:4-6,6-7,8 Mt 8:23-27 
24-5 (AL)
Thứ Tư 29 Đ Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
Am 5:14-15,21-24 Tv 50:7,8-9,10-11,12-12,16-17 Mt 8:28-34 
25-5 (AL)
Thứ Năm 30 X Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Thành Rôma
Am 7:10-17 Tv 19:8,9,10,11 Mt 9:1-8 
26-5 (AL)