Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Bảy 2016

Thứ Sáu 1 X Chân Phước Junipero Serra, Lm Dòng
Am 8:4-6,9-12 Tv 119:2,10,20,30,40,131 Mt 9:9-13 
27-5 (AL)
Thứ Bảy 2 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 9:11-15 Tv 85:9,11-12,13-14 Mt 9:14-17 
28-5 (AL)
Chủ Nhật 3 X Chúa Nhật Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Is 66:10-14 Tv 66:1-3,4-5,6-7,16,20 Gl 6:14-18 Lc 10:1-12,17-20;10:1-9
Thánh Vịnh Tuần 2 
29-5 (AL)
Thứ Hai 4 X Thánh Elizabeth nước Bồ Đào Nha
Hs 2:16-18,21-22 Tv 145:2-3,4-5,6-7,8-9 Mt 9:18-26 
1-6 (AL)
Thứ Ba 5 X Thánh Antôn Zaccaria, Lm
Hs 8:4-7,11-13 Tv 115:3-4,5-6,7-8,9-10 Mt 9:32-38 
2-6 (AL)
Thứ Tư 6 X Thánh Maria Goretti, Đttđ
Hs 10:1-3,7-8,12 Tv 105:2-3,4-5,6-7 Mt 10:1-7 
3-6 (AL)
Thứ Năm 7 X Thứ Năm Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 11:1,3-4,8-9 Tv 80:2,3,15-16 Mt 10:7-15 
4-6 (AL)
Thứ Sáu 8 X Thứ Sáu Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 14:2-10 Tv 51:3-4,8-9.12-13,14,17 Mt 10:16-23 
5-6 (AL)
Thứ Bảy 9 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Is 6:1-8 Tv 93:1,1-2,5 Mt 10:24-33 
6-6 (AL)
Chủ Nhật 10 X Chúa Nhật Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Ðnl 30:10-14 Tv 69:14,17,30-31,33-34,36,37;Tv 19:8,9,10,11 Cl 1:15-20 Lc 10:25-37
Thánh Vịnh Tuần 3 
7-6 (AL)
Thứ Hai 11 Tr Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng
Is 1:10-17 Tv 50:8-9,16-17,21,23 Mt 10:34–11:1
8-6 (AL)
Thứ Ba 12 X Thứ Ba Tuần Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 7:1-9 Tv 48:2-3,3-4,5-6,7-8 Mt 11:20-24 
9-6 (AL)
Thứ Tư 13 X Thánh Henry
Is 10:5-7,13-16 Tv 94:5-6,7-8,9-10,14-15 Mt 11:25-27 
10-6 (AL)
Thứ Năm 14 Tr Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt
Is 26:7-9,12,16-19 Tv 102:13-14,15,16-18,19-21 Mt 11:28-30 
11-6 (AL)
Thứ Sáu 15 Tr Thánh Bonaventure, Gmtsht
Is 38:1-8,21-22 Is 38:10-11,12,16 Mt 12:1-8 
12-6 (AL)
Thứ Bảy 16 X Lễ Đức Mẹ núi Camelô
Mk 2:1-5 Tv 10:1-2,3-4,7-8,14 Mt 12:14-21 
13-6 (AL)
Chủ Nhật 17 X Chúa Nhật Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
St 18:1-10 Tv 15:2-3,34,5 Cl 1:24-28 Lc 10:38-42
Thánh Vịnh Tuần 4 
14-6 (AL)
Thứ Hai 18 X Thứ Hai Tuần Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Mk 6:1-4,6-8 Tv 50:5-6,8-9,16-17,21,23 Mt 12:38-42 
15-6 (AL)
Thứ Ba 19 X Thứ Ba Tuần Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Mk 7:14-15,18-20 Tv 85:2-4,5-6,7-8 Mt 12:46-50 
16-6 (AL)
Thứ Tư 20 X Thứ Tư Tuần Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Hc 1:1,4-10 Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17 Mt 13:1-9 
17-6 (AL)
Thứ Năm 21 X Thánh Lôrensô thành Brindisi, Lmts
Hc 2:1-3,7-8,12-13 Tv 36:6-7,8-9,10-11 Mt 13:10-17 
18-6 (AL)
Thứ Sáu 22 Tr Thánh Maria Mađalêna
Hc 3:14-17 Hc 31:10,11-12,13 Mt 13:18-23
19-6 (AL)
Thứ Bảy 23 X Thánh Bridget, Tu Sĩ
Hc 7:1-11 Tv 84:3,4,5-6,8,11 Mt 13:24-30 
20-6 (AL)
Chủ Nhật 24 X Chúa Nhật Thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
St 18:20-32 Tv 138:1-2,23,6-7,78 Cl 2:12-14 Lc 11:1-13
Thánh Vịnh Tuần 1 
21-6 (AL)
Thứ Hai 25 Đ Thánh Giacôbê, Tông Đồ
Hc 13:1-11 Ðnl 32:18-19,20,21 Mt 13:31-35 
22-6 (AL)
Thứ Ba 26 Tr Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ
Hc 14:17-22 Tv 79:8,9,11,13 Mt 13:35-43 
23-6 (AL)
Thứ Tư 27 X Thứ Tư Tuần Thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Hc 15:10,16-21 Tv 59:2-3,4,10-11,17,18 Mt 13:44-46 
24-6 (AL)
Thứ Năm 28 X Thứ Năm Tuần Thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Hc 18:1-6 Tv 146:1-2,2-4,5-6 Mt 13:47-53 
25-6 (AL)
Thứ Sáu 29 Tr Thánh Mátta
Hc 26:1-9 Tv 69:5,8-10,14 Mt 13:54-58 
26-6 (AL)
Thứ Bảy 30 X Thánh Phêrô Chrysologus, Gmtsht
Hc 26:11-16,24 Tv 69:15-16,30-31,33-34 Mt 14:1-12 
27-6 (AL)
Chủ Nhật 31 X Chúa Nhật Thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gv 1:2,2:21-23 Tv 90:3-4,5-6,12-14,17 Cl 3:1-5,9-11 Lc 12:13-21
Thánh Vịnh Tuần 2 
28-6 (AL)