Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Bảy 2018

Chủ Nhật 1 X Chúa Nhật Thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Kn 1:13-15,2:23-24 Tv 30:2,4,5-6,11-12,13 2 Cr 8:7,9,13-15 Mc 5:21-43;Mc 5:21-24,35-43
Thánh Vịnh Tuần 1
18-5 (AL)
Thứ Hai 2 X Thứ Hai Tuần Thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 2:6-10,13-16 Tv 50:16-17,18-19,20-21,22-23 Mt 8:18-22 
19-5 (AL)
Thứ Ba 3 Đ Thánh Tôma, Tông Đồ
Am 3:1-8;4:11-12 Tv 5:4-6,6-7,8 Mt 8:23-27 
20-5 (AL)
Thứ Tư 4 X Thánh Elizabeth nước Bồ Đào Nha
Am 5:14-15,21-24 Tv 50:7,8-9,10-11,12-12,16-17 Mt 8:28-34 
21-5 (AL)
Thứ Năm 5 X Thánh Antôn Zaccaria, Lm
Am 7:10-17 Tv 19:8,9,10,11 Mt 9:1-8 
22-5 (AL)
Thứ Sáu 6 X ánh Maria Goretti, Đttđ
Am 8:4-6,9-12 Tv 119:2,10,20,30,40,131 Mt 9:9-13 
23-5 (AL)
Thứ Bảy 7 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 9:11-15 Tv 85:9,11-12,13-14 Mt 9:14-17 
24-5 (AL)
Chủ Nhật 8 X Chúa Nhật Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Ed 2:2-5 Tv 123:1-2,2,3-4 2 Cr 12:7-10 Mc 6:1-6
Thánh Vịnh Tuần 2 
25-5 (AL)
Thứ Hai 9 X Thứ Hai Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 2:16-18,21-22 Tv 145:2-3,4-5,6-7,8-9 Mt 9:18-26 
26-5 (AL)
Thứ Ba 10 X Thứ Ba Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 8:4-7,11-13 Tv 115:3-4,5-6,7-8,9-10 Mt 9:32-38 
27-5 (AL)
Thứ Tư 11 Tr Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng
Hs 10:1-3,7-8,12 Tv 105:2-3,4-5,6-7 Mt 10:1-7 
28-5 (AL)
Thứ Năm 12 X Thứ Năm Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 11:1,3-4,8-9 Tv 80:2,3,15-16 Mt 10:7-15 
29-5 (AL)
Thứ Sáu 13 X Thánh Henry
Hs 14:2-10 Tv 51:3-4,8-9.12-13,14,17 Mt 10:16-23 
1-6 (AL)
Thứ Bảy 14 Tr Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt
Is 6:1-8 Tv 93:1,1-2,5 Mt 10:24-33 
2-6 (AL)
Chủ Nhật 15 X Chúa Nhật Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Am 7:12-15 Tv 85:9-10,11-12,13-14 Ep 1:3-14;1:3-10 Mc 6:7-13
Thánh Vịnh Tuần 3 
3-6 (AL)
Thứ Hai 16 X Lễ Đức Mẹ núi Camelô
Is 1:10-17 Tv 50:8-9,16-17,21,23 Mt 10:34–11:1 
4-6 (AL)
Thứ Ba 17 X Thứ Ba Tuần Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 7:1-9 Tv 48:2-3,3-4,5-6,7-8 Mt 11:20-24 
5-6 (AL)
Thứ Tư 18 X Thứ Tư Tuần Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 10:5-7,13-16 Tv 94:5-6,7-8,9-10,14-15 Mt 11:25-27 
6-6 (AL)
Thứ Năm 19 X Thứ Năm Tuần Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 26:7-9,12,16-19 Tv 102:13-14,15,16-18,19-21 Mt 11:28-30 
7-6 (AL)
Thứ Sáu 20 X Thứ Sáu Tuần Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 38:1-8,21-22 Is 38:10-11,12,16 Mt 12:1-8 
8-6 (AL)
Thứ Bảy 21 X Thánh Lôrensô thành Brindisi, Lmts
Mk 2:1-5 Tv 10:1-2,3-4,7-8,14 Mt 12:14-21 
9-6 (AL)
Chủ Nhật 22 X Chúa Nhật Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Hc 23:1-6 Tv 23:1-3,34,5,6 Ep 2:13-18 Mc 6:30-34
Thánh Vịnh Tuần 4 
10-6 (AL)
Thứ Hai 23 X Thánh Bridget, Tu Sĩ
Mk 6:1-4,6-8 Tv 50:5-6,8-9,16-17,21,23 Mt 12:38-42 
11-6 (AL)
Thứ Ba 24 X Thứ Ba Tuần Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Mk 7:14-15,18-20 Tv 85:2-4,5-6,7-8 Mt 12:46-50 
12-6 (AL)
Thứ Tư 25 Đ Thánh Giacôbê, Tông Đồ
Hc 1:1,4-10 Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17 Mt 13:1-9
13-6 (AL)
Thứ Năm 26 Tr Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ
Hc 2:1-3,7-8,12-13 Tv 36:6-7,8-9,10-11 Mt 13:10-17 
14-6 (AL)
Thứ Sáu 27 X Thứ Sáu Tuần Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Hc 3:14-17 Hc 31:10,11-12,13 Mt 13:18-23 
15-6 (AL)
Thứ Bảy 28 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Hc 7:1-11 Tv 84:3,4,5-6,8,11 Mt 13:24-30 
16-6 (AL)
Chủ Nhật 29 X Chúa Nhật Thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
2 V 4:42-44 Tv 145:10-11,15-16,17-18 Ep 4:1-6 Ga 6:1-15
Thánh Vịnh Tuần 1 
17-6 (AL)
Thứ Hai 30 X Thánh Phêrô Chrysologus, Gmtsht
Hc 13:1-11 Ðnl 32:18-19,20,21 Mt 13:31-35 
18-6 (AL)
Thứ Ba 31 Tr Thánh Ignatius thành Loyola, Lm
Hc 14:17-22 Tv 79:8,9,11,13 Mt 13:35-43 
19-6 (AL)